Effect of Multi-Field Art Education Method on 5th Grade Students' Artistic Creativity


Creative Commons License

Şeker Ç., Ulus H.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.13, no.2, pp.1314-1334, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this research is to examine the impact of Multi-Field Art Education on students’ artistic creativity. So in this study, Paired Control Group Pattern Model that one of the semiexperimental research methods was used. The sample of the study consisted of 57 students who attended Ömer Mart Secondary School in Çanakkale province. While 30 students are girls 27 of them are boys. In the application process of the research,Multi-Field Art Education Method was given to the 5-B branch that assigned as the experimental group and the 5-C branch that assigned as the control group was given courses in accordance with traditional teaching methods.This process took 6 weeks in total. Research was completed in 12 weeks in total with the data collection and application process. The data obtained in the scope of the research is encoded into the SPSS 23 Package Program.1315 In the analysis of the data, “Repeated Measures Variance Analysis” were used. As a result of the research, therewas an increase in favor of the experimental group students in which Multi-Field Art Education Method was applied. However, in the context of the gender variable, only in one dimension of test, significant differentiation was observed in favor of experimental group male students. Based on the findings of the research, it was concluded that Muli-Field Art Education Method is more effective in students’ artistic creativity when compared to traditional teching methods. Keywords: Art Education, Discipline Based Art Education, Creativity, DBA

Bu araştırmanın amacı, 5. Sınıf Görsel Sanatlar dersinde bir öğretim yöntemi olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi’nden yararlanılmasının öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarına etkisini incelemektir. Buradan hareketle çalışmada, yarı deneysel araştırma yöntemlerinden “Eşleştirilmiş Kontrol Gruplu Desen” modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale il merkezinde yer alan Ömer Mart Ortaokulu’nda öğrenimine devam eden 57 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 30’u kız 27’si erkektir. Araştırmanın uygulama sürecinde deney grubu olarak atanan 5-B şubesine Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, kontrol grubu olarak atanan 5-C şubesine ise geleneksel öğretim yöntemleri doğrultusunda ders aktarımı yapılmıştır. Bu işlem toplamda altı hafta sürmüştür. Uygulama sonrasında aynı ölçek sontest olarak verilmiş ve meydana gelen farklılaşma incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 23 Paket Programı’na kodlanmış ve analiz işlemlerinde parametrik testlerden Repeated Measures Anova Testi’nden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda sanatsal yaratıcılık testi genelinde ve tüm alt boyutlarında Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin uygulandığı deney grubu öğrencileri lehine artış görülmüştür. Ancak cinsiyet değişkeni incelendiğinde, yalnızca Modelden Resim alt boyutunda deney grubu erkek öğrencileri lehine anlamlı farklılaşma gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi’nin öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını artırmada geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.