ÇOCUKLUK ÇAĞI OVER KAYNAKLI SOLİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ DENEYİMLERİMİZ


Bilen A., Ulusoy O., Ateş O., Hakgüder F. G., Olguner M., Akgür M. F.

40.ulusal Çocuk Cerrahisi kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.149-150

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.149-150
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Over kaynaklı solid tümörler çocukluk yaş grubunda nadirdir, ancak tespit edildiğinde hem hasta hem de ailesi için önemli bir endişe kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağında solid over tümörü saptanan hastalardaki deneyimimizin sunulmasıdır. Yöntem: Ocak 2010 ile Ocak 2023 yılları arasında solid over tümörü saptanan 0-18 yaş arası hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, tanıda kullanılan yöntemler, tümör belirteçleri, risk temelli uygulanan cerrahi yöntem, tümör tipi ve özellikleri, uygulanan tedavi ve nüks varlığı kaydedildi. Bulgular: Çalışmamızda 67 olgu değerlendirmeye alındı. Olguların 51’i (%76,1) benign kitlelerdi (en sık matür kistik teratom). Bu olguların ortanca yaşı 13,0 (10,0-15,0) idi. En sık taraf sağ (%58,8) iken kitlelerin ortanca boyutu 8,0 (5,0-11,0) cm idi. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 2,0 (2,0-3,0) gündü. Malign kitle saptanan 16 (%23,9) olgunun ortanca yaşı 11,5 (7,5-15,0) idi. En sık taraf sol (%56,3) iken en sık tanı immatür teratomdu (%43,8). Kitlelerin ortanca boyutu 15,0 cm (8,0-22,7) idi. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ise 3,0 (3,0-4,0) gündü. Cerrahi yöntemler değerlendirildiğinde benign kitlelerde en sık kullanılan yöntem laparoskopi (%58,8) ve over koruyucu cerrahiydi (%80,4). Her iki tercihte de en etkili faktör kitle boyutuydu (p=0,000 ve p=0,001). Malign kitlelerde en sık tercih edilen yöntem laparotomi (%93,8) ve ooferektomiydi (%87,5). Benign ve malign kitleler arasında kitle boyutu, ameliyat sonrası takip süreleri, uygulanan cerrahi tipi, over koruyucu cerrahi açısından istatiksel anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sonuç: Çocukluk çağında over kitleleri erişkinden farklı olarak genellikle germ hücreli tümörlerdir. Çalışmamızda gösterildiği üzere malign karakterli kitlelerde tümör yayılımı ve evreleme açısından laparotomi sıklıkla tercih edilse de benign karakterli kitlelerde laparoskopi ve over koruyucu cerrahi en çok tercih edilen yöntemlerdi. Bu tercihlerin belirlenmesinde en önemli faktörler ise kitlenin özellikleri ve boyutuydu.