The Effect of Functional Balance Training on Balance and Agility Performance in U13 Women Football Players: Descriptive Research


Creative Commons License

Deniz R., Kayatekin B. M.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.34-41, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the effect of functional balance training on balance and agility in female soccer players. Material and Methods: Twenty two female footballers of Konak Belediyesi Spor Kulübü were included in the study voluntarily. Participants were randomly divided into 2 groups as the Bosu and the Flat ground [Bosu (n=11): age 12.45±0.52; Flat ground (n=11): age 12.09±0.94]. Functional balance training was applied to both groups for 6 weeks, 3 days a week before 35 minutes of routine training. Before and after the application, the static balance measurements of the participants were measured using the Flamingo balance test and the dynamic bal- ance measurements using the Y balance test and the agility measure- ments using the T test. The Wilcoxon signed-rank test was used for the differences between the pre- and post-test data of the groups, and the Mann-Whitney U test was used for the differences between the groups. Results: After functional balance training, improvement was observed in the right foot static balance and left foot static balance performance of the Bosu group (respectively; p<0.01, p<0.05). Dynamic balance right foot posteromedial, posterolateral and left foot posterolateral values of Bosu group were increased (p<0.01). The agility performance of the Bosu group improved after functional balance training (p<0.05). While there was no improvement in the dynamic balance and agility perfor- mance of the flat ground group, there was an increase in the static bal- ance performance of the right foot and the left foot (p<0.05, p<0.01). When the post-test values of both groups were compared, it was deter- mined that the static balance and dynamic balance performance of the Bosu group were better than the flat ground group. Conclusion: It can be argued that functional balance training performed on Bosu has posi- tive effects on dynamic balance, static balance and agility performance.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, U13 kategorisi kad ın futbolcu- larda fonksiyonel denge antrenmanlarının denge ve çeviklik üzerindeki etkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Konak Bele- diyesi Spor Kulübü’nün 22 kadın futbolcusu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, Bosu grubu ve Düz Zemin grubu olmak üzere rastgele 2 gruba ayrılmıştır [Bosu (n=11): ya ş 12,45±0,52; Düz Zemin (n=11): yaş 12,09±0,94]. İki gruba 6 hafta boyunca, haftada 3 gün 35 dk rutin antrenmanlarından önce fonksiyonel denge antrenmanları uygulanmış- tır. Uygulama öncesi ve sonrasında katılımcıların statik denge ölçüm- leri Flamingo denge testi ile dinamik denge ölçümleri Y denge testi ile çeviklik ölçümleri ise T testi kullanılarak ölçülmüştür. Grupların kendi içinde ön ve son test verileri aras ındaki farklar Wilcoxon işaretli sıra- lar testi, gruplar arasındaki farklar için Mann-Whitney U testi kullanıl- mıştır. Bulgular: Fonksiyonel denge antrenmanlar ından sonra Bosu grubunun sağ ayak statik denge ve sol ayak statik denge performan- sında gelişim görülmüştür (p<0,01, p<0,05). Bosu grubunun dinamik denge sağ ayak posteromediyal, posterolateral ve sol ayak posterolate- ral değerlerinde artış saptanmıştır (p<0,01). Bosu grubunun çeviklik performansı fonksiyonel denge antrenmanlar ından sonra geli şmiştir (p<0,05). Düz Zemin grubunun dinamik denge ve çeviklik performan- sında gelişim görülmezken, sa ğ ayak statik denge ve sol ayak statik denge performansında artış görülmüştür (p<0,05, p<0,01). Her iki gru- bun son test değerleri karşılaştırıldığında, Bosu grubunun statik denge ve dinamik denge performans ının Düz Zemin grubundan daha iyi ol- duğu saptanmıştır. Sonuç: Bosu üzerinde gerçekleştirilen fonksiyonel denge antrenmanlarının dinamik denge, statik denge ve çeviklik per- formansı üzerine olumlu etkileri olduğu ileri sürülebilir.