Determinants of Food Waste: An Evaluation in Terms of Socioeconomic Variables


Dilekoğlu S., Ateş E.

Tarım Ekonomisi Dergisi, vol.28, no.1, pp.41-53, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.24181/tarekoder.1034982
  • Journal Name: Tarım Ekonomisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-53
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing population around the world also increases consumption; so much more is bought than is needed. Food loss and waste are one of the important results of this process. According to the data from the FAO, an average of one-third of the food produced each year is wasted. Food waste is a multidimensional phenomenon. The fact that the multidimensionality of food loss and waste has not been encountered in previous studies constitutes the main motivation of the study. In this context, the relationship between food waste and socioeconomic variables such as population, gross domestic product (GDP), electricity consumption, poverty, human development index (HDI), education, and employment are discussed; The possible causes and effects of food loss and waste are emphasized and current policies implemented to reduce this waste are mentioned. Correlation analysis is performed with the R package program and the relationship between the mentioned socioeconomic variables and food waste is examined using various visualizations. According to the analysis, food waste has a positive correlation with population, GDP, electricity consumption, and poverty; It was found to have a negative correlation with HDI and education. Considering the correlation between food waste and the mentioned variables, it has been concluded that although there are many reasons for food waste, the majority of it is actually caused by excessive and unconscious consumption. Various policy proposals, such as raising awareness of consumption at the household level and creating training for this purpose, are included in the conclusions and recommendations section.
Dünya genelinde artan nüfus tüketimi de arttırmakta; böylece ihtiyaç duyulandan çok daha fazlası satın alınmaktadır. Gıda kaybı ve israfı da bu sürecin önemli sonuçlarından birini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) verilerine göre her yıl üretilen gıdanın ortalama üçte biri israf edilmektedir. Gıda israfı çok boyutlu bir olgudur. Gıda kaybı ve israfının çok boyutluluğuna daha önce yapılan çalışmalarda rastlanmamış olması çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada gıda israfının nüfus, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), elektrik tüketimi, yoksulluk, insani gelişme endeksi (İGE), eğitim ve istihdam gibi sosyoekonomik değişkenler ile ilişkisi ele alınmakta; gıda kaybı ve israfının olası nedenleri ve etkileri üzerinde durulmakta ve bu israfı azaltmak için uygulanan mevcut politikalara değinilmektedir. R paket programı ile korelasyon analizi yapılmakta ve çeşitli görselleştirmeler kullanılarak söz konusu sosyoekonomik değişkenler ile gıda israfı arasındaki ilişki incelenmektedir. Yapılan analiz ile gıda israfının nüfus, GSYH, elektrik tüketimi ve yoksulluk ile pozitif bir korelasyona; İGE ve eğitim ile negatif bir korelasyona sahip olduğu görülmüştür. Gıda israfı ile söz konusu değişkenler arasındaki korelasyon dikkate alındığında, gıda israfının pek çok sebebi olsa da aslında büyük oranının aşırı ve bilinçsiz tüketimden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle hane içi düzeyde bireye tüketim bilinci kazandırılması ve bu amaçla eğitimler oluşturulması gibi çeşitli politika önerilerine sonuç ve öneriler kısmında yer verilmiştir.