Tüketici Pazarlarının Küreselleşmesi: Küresel Tüketici Kültürü


Creative Commons License

Yücel E.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşme ile birlikte pazarlama faaliyetlerinin kapsamında gözle görülür bir değişim yaşanmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinin uygulanması sürecinde farklı coğrafyalardan elde edilen deneyim ile tüketici tercihlerini doğru şekilde yansıtan yeni stratejiler ya da yöntemler işletmeler tarafından kullanılmaktadır. Bu dönüşümle eş zamanlı olarak tüketici pazarlarının özellikleri ve tüketicilerin satın alma davranışları da değişmektedir. Küreselleşme ile birlikte bireylerin yerel kültürlerine bağlılıkları azalırken küresel düzeyde bir tüketim anlayışının oluşumu söz konusudur. Tüketicilerin talep, ihtiyaç, tutum ve kültürel değerlerinin birbirine benzemeye baş-lamasıyla literatürde yer almaya başlayan bu olgu “Küresel Tüketici Kültürü” olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin önemli bir sonucu olarak tüketici davranışları üzerinde etkili olan kültürel, sosyal ve diğer farklılıkların daha az önemli hâle gelmesi, pazarlama literatüründe yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan küresel tüketici kültürünün oluşumu-nu beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, ülkeler bazında küresel tüketici kültürünün oluşumu farklılık gösterebilmektedir. Demografik özellikler, bu farklılıkların oluşumundaki temel unsurlar arasında yer almaktadır. Bireylerin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir durumu ve mesleklerine göre küresel tüketici kültürü farklılık göstermektedir. Dolayısıyla bu kitapta küresel tüketici kültürünün demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi planlanmaktadır.

Cinsiyet, medeni durum, yaş gibi demografik değişkenlere göre küresel tüketici kültüründe ortaya çıkan farklılıkların değerlendirilmesi amacı doğrultusunda kitap dört bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde küreselleşme kavramı incelenecek olup küreselleşmenin tarihsel gelişimi, küreselleşme ile ilgili yaklaşımlar ve küreselleşmenin boyutları ele alınacaktır. Diğer bölümde ise küreselleşme ve pazarlama arasındaki ilişki pazarlama karması elemanları üzerinden incelenecektir. Üçüncü bölümde; öncelikli olarak küreselleşme, tüketim ve kültür kavramları arasındaki ilişki açıklanacaktır. Devamında ise küresel tüketici kültürü kavramı ve küresel tüketici kültürü kavramının boyutları incelenecektir. Kitabın son bölümünde ise; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir durumu ve meslek gibi demografik değişkenlere göre küresel tüketici kültüründeki farklılaşmanın incelenmesi planlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda anket yöntemi ile veri toplanacak olup literatür ile desteklenerek oluşturulan model ve hipotezler test edilecek ve elde edilen sonuçlar değerlendirilecek ve yorumlanacaktır.

Küreselleşme ile birlikte gelişimi hız kazanan bir kavram küresel tüketici kültürü kavramı, değişen tüketim alışkanlıklarının açıklanmasında öncelikli unsurlardan biri hâline gelmiş-tir. Bir başka ifadeyle, tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve işletmeler tarafından değerlendirilmesinde küresel tüketici kültürü kavramı oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmanın; küreselleşme, tüketim ve kültür alanlarında araştırma-lar yapacak akademisyenler için de önemli bir kaynak olarak kullanılması öngörülmektedir.