BRONCHIOLAR ADENOMA: A RARE CASE


Karcı E., Alızada N., Mutlu F., Kızıldağ Aktaş B., Kaya İ., Babayeva Şenkaya G., ...More

12. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 19 - 22 October 2023, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Ciliated muconodular papillary tumor/bronchiolar adenoma (SMPT/BA) is a recently described benign lung tumor. However, misdiagnosis can be made. They are rare. We present a case of bronchiolar adenoma seen in our clinic and our clinical approach.


Case: A 36-year-old female patient had no comorbid diseases other than Hashimoto's. The case was tested positive for Covid-19 when he applied with the complaint of cough in August 2022. In the thorax CT scan, a 3x1.7x2 cm sized ground glass area with irregular borders, peripherally located, and no solid component, compatible with milimetric cystic areas and bronchiectasis, is detected in the posterolateral segment of the lower lobe of the right lung (Figure 1) and is followed up. As the lesion persisted in the follow-up imaging 6 months later, the patient was presented to the lung cancer council and a decision was made for surgery. As a result of the PET CT performed on the case, a slightly increased uptake (suv max: 1.2) was reported in the nodule in the posterolateral segment of the lower lobe of the right lung.


Before the operation, after marking with methylene blue under CT guidance, wedge resection is performed with the uniportal VATS method and frozen section is sent. The operation is terminated when no malignancy is observed in the sections taken as a result of freezing. After the final pathology result is reported as "bronchiolar adenoma / ciliated muconodular papillary tumor", it is presented to the council and a decision is made for follow-up without treatment.


Discussion: SMPT/BA was first described by Ishikawa et al. (1) in 2002. A small number of cases were reported in subsequent years. Although it is generally reported in middle-aged and elderly individuals, a 19-year-old female case has also been reported in the literature. (2). Additionally, our case is a 36-year-old female. They do not show significant gender differences. They are usually asymptomatic and detected incidentally. These lesions can be visualized as peripherally located, solid, partially solid or pure ground glass opacities on Thorax CT, have irregular borders and may contain cavitation at a rate of 25% (3). They tend to grow slowly in their pursuit. Its relationship with smoking has not been observed and is typically unilateral.


Previously, cases of SMPT/BA were considered a low-grade malignancy. However, no recurrence or metastasis was detected in any of the cases reported in the literature. Therefore, these lesions can be interpreted as benign. However, due to the small number of case reports and short follow-up periods, we have limited data on tumor behavior.

Conclusion: There is still no gold standard method in its treatment. Since it is benign, wedge resections with negative surgical margins are sufficient for treatment. Adjuvant therapy should be avoided. However, since the biological behavior of these tumors cannot be clearly elucidated, more data is needed.

Giriş: Silyalı mukonodüler papiller tümör/bronşiyolar adenom (SMPT/BA) yakın zamanda tanımlanan iyi huylu akciğer tümörüdür. Ancak yanlış teşhis konulabilmektedir. Nadir görülürler. Biz kliniğimizde görülen bronşiolar adenom olgusunu ve klinik yaklaşımımızı sunuyoruz.

Olgu: 36 yaşında kadın olgu, hashimoto dışında komorbit hastalıktı yoktu. Olgu 2022 ağustos ayında öksürük şikayetiyle başvurusunda Covid-19 testi pozitif saptanıyor. Çekilen Toraks BT’sinde sağ akciğer alt lob posterolateral segmentte 3x1.7x2 cm boyutlarında, içerisinde milimetrik kistik alanlar ve bronşektazi ile uyumlu, düzensiz sınırlı, periferik yerleşimli, solid komponenti olmayan buzlu cam alanı saptanıyor (Şekil 1) ve takibe alınıyor. Olgunun 6 ay sonraki kontrol görüntülemesinde lezyonun sebat etmesi üzerine akciğer kanseri konseyine sunuluyor ve cerrahi kararı alınıyor. Olguya çekilen PET BT sonucunda sağ akciğer alt lob posterolateral segmentteki nodülde hafif artmış tutulum (suv max:1.2) raporlanıyor.

Operasyon öncesi BT eşliğinde metilen mavisi ile işaretleme sonrası uniportal VATS yöntemiyle wedge rezeksiyon yapılıyor ve frozen gönderiliyor. Frozen sonucunda alınan kesitlerde malignite izlenmemesi üzerine operasyon sonlandırılıyor. Nihai patoloji sonucu “bronşiolar adenom / silyali mukonodüler papiller tümör” olarak raporlanması sonrası konseye sunularak tedavisiz izlem kararı alınıyor.

Tartışma: SMPT/BA ilk kez 2002’de Ishikawa ve arkadaşları (1) tarafından tanımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise az sayıda vaka bildirilmiştir. Genellikle orta yaş ve yaşlı bireylerde bildirilmiş olmasına rağmen literatürde 19 yaşında kadın olgu da bildirilmiştir. (2). Ayrıca bizim olgumuz da 36 yaşında kadın olgudur. Önemli cinsiyet farklılıkları göstermezler. Genellikle asemptomatiktir ve rastlantısal saptanırlar. Bu lezyonlar, Toraks BT’de periferik yerleşimli, katı, kısmen katı veya saf buzlu cam opasiteleri olarak görüntülenebilir, düzensiz sınırlı ve %25 oranında kavitasyon içerebilirler (3). Takiplerinde yavaş büyüme eğilimindedirler. Sigara ile ilişkisi gözlenmemiştir ve tipik olarak tek taraflıdır.

Önceden SMPT/BA olguları düşük dereceli bir malignite olarak görülürdü. Ancak literatürde bildirilen olguların hiçbirinde nüks veya metastaz saptanmamıştır. Bu nedenle bu lezyonlar iyi huylu olarak yorumlanabilir. Ama az sayıda vaka bildirimi ve kısa takip süreleri nedeniyle tümörün davranışı hakkında elimizdeki veriler kısıtlıdır.

Sonuç: Tedavisinde halen altın standart bir yöntem yoktur. Benign karakterli olduğundan cerrahi sınır negatif olacak şekilde kama rezeksiyonlar tedavide yeterlidir. Adjuvan tedavi vermekten kaçınılmalıdır. Ancak bu tümörlerin biyolojik davranışı net aydınlatılamadığından daha fazla veriye ihtiyaç vardır