EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER


Yıldırım Baş F., Güney M., Türker Y.

DUZCE MEDICAL JOURNAL = DÜZCE TIP FAKÜLTESI DERGISI, vol.16, no.1, pp.23-28, 2014 (Scopus)

Abstract

ÖZET Amaç: Bu tanımlayıcı araştırma, doğum sonrasında kadınların kontraseptif yöntem tercihlerini ve ilişkili faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Mart-Haziran 2011’de Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniği’ne başvuran 440 emziren kadın alındı. Tüm katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından hazırlanan anket uygulandı.Veri analizi ve istatisik değerlendirme SSPS 15.0 programında pearson ki kare testi ile yapıldı. Bulgular: Çalışmamıza göre kadınların tamamı doğum sonrası dönemde kontraseptif yöntem kullanmaktaydı. Bunların arasında geri çekme, kondom ve RİA(rahim içi araç) öncelikle tercih edilen yöntemlerdendi. Emzirme döneminde kontraseptif yöntem seçimi ile katılımcıların yaşı, eğitim durumu, gelir seviyesi, aile yapısı ve yaşam alanları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Aile planlaması hizmetlerinin sunumunda kadınların yaşı, yaşam alanları, ekonomik yapısı, eğitim durumu göz önüne alınmalıdır. Aile planlamasında eşlerinin aktif katılımı sağlanmalıdır. Çiftler modern kontraseptif yöntemleri kullanması için teşvik edilmelidir. Anahtar kelimeler: Emzirme dönemi, kontraseptif yöntemler, sosyodemografik faktörler