Cerrahi kliniğimizde 2010-2023 yılları arasında yapılan distal pankreatektomi hastalarında modifiye glascow prognostik skorunun (mGPS) pankreatik fistülle ilişkisi


Ünek T., Kıran G., Ayartepe H. İ., Özbilgin M., Egeli T., Ağalar C.

16. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 7. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi’, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, no.55, pp.75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Cerrahi kliniğimizde 2010-2023 yılları arasında yapılan distal pankreatektomi hastalarında modifiye glascow prognostik skorunun (mGPS) pankreatik fistülle ilişkisi Tarkan Ünek, Gökçe Kıran Kazancı, Hati̇ce İzel Ayartepe, Mücahit Özbilgin, Tufan Egeli, Cihan Ağalar Dokuz Eylül Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir GİRİŞ: Distal pankreatektomi ve splenektomi (DPS) benign ve malign pankreas tümörlerinde, kronik pankreatit ve batın travmalarında kullanılan yaygın cerrahi bir tekniktir. Bu prosedür %30-50 morbiditeye ve %1-42 mortaliteye sahiptir. Bu prosedürde en sık görülen cerrahi komplikasyon %10- 20 oranında görülen pankreatik fistüldür(POPF). Modifiye Glascow prognostik skorunun(mGPS) sepsisli hastalar değerlendirilmesi için geşitirilen prognostik faktördür. Bu çalışmada preoperatif mGPS’un DPS yapılan hastalarda pankreatik fistül gelişimi için potansiyel bir belirleyici olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.. YÖNTEMLER: Ocak 2010-Temmuz 2023 tarihleri arasında distal pankreatektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi Primer pankreas patolojisi dışında opere edilen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Cinsiyet, yaş, komorbidite, preoperatif bakılan CRP ve albümin değerleri, pankreasın bölünme şekli, BMI ve ASA bağımsız değişken olarak belirlendi. Postoperatif pankreatik fistülün sınıflandırılmasında International Study Group for Pancreatic Fistula (ISGPF) kullanıldı. BULGULAR: Çalışmaya 133 hasta dahil edildi. Hastaların 76’sı(%57.1) kadındı. Ortalama yaş 58.51 ±14.40(18-85) idi. Bu hastalardan 43’ünde pankreatik fistül gelişimi olmuştu, bunların 34 ‘ü biyokimyasal kaçak şeklindeydi. 52 hastanın mGPS 0 idi. Bizim çalışmamızda mPGS sistemi Pankreatik fistül gelişimi için anlamlı değer oluşturmazken (p>0.05), post operatif 1. Gün alınan dren amilaz değerinin pankreatik fistül gelişimi için anlamlı olduğu görülmüştür(p<0.05). POPF gelişen hastalarda 30 ve 90 günlük mortalite 0 idi. SONUÇ: Çalışmamızda mGPS pankreatik fistül gelişimi için anlamlı bulunmamıştır. Pankreatik fistül gelişimini preoperatif belirleyicileri yeterli değildir. Ancak hala 1. Gün alınan Dren amilazı değerinin pankreatik fistülü öngörmede önemli bir prognostik faktör olduğu ortadadır.