Çok yüksek immunglobilin E düzeyi hangi hastalıklara eslik ediyor?


Creative Commons License

Al S., Asilsoy S.

3.Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2021, pp.212-213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-213
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yüksek immunglobilin E seviyesinin alerjik hastalıklar, bazı immun yetmezlikler ve parazit enfeksiyonları

ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çok yüksek IgE seviyesinin( >1000 IU/ml) etkileri ve kliniğe yansımaları yeterince

aydınlatılmış değildir. Çocuklarda çok yüksek IgE düzeyine eşlik eden hastalıklar ve diğer immunglobilinler ile

arasındaki korelasyon varlığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Ocak 2015-Eylül 2020 arasında IgE ölçümü yapılmış çocuklar değerlendirildi ve IgE>1000 IU/ml olan

olgular çalışmaya dâhil edildi. Elektronik kayıt sistemi kullanılarak hastaların verileri, immunglobilin düzeyleri ve

tanıları kaydedildi.

Bulgular: IgE ölçümü yapılan 13256 çocuk elektronik kayıtlardan taranarak IgE>1000 IU/ml olan 303 hasta(%2,29)

değerlendirildi. Hastaların 218’i erkekti. (%71,9). Yüksek IgE ve erkek cinsiyet arasında anlamlı ilişki mevcuttu.

(χ²(1)=58.380 p: <0.001 ). Medyan yaş: 10(1-18) yıl ve erkeklerin yaşları daha küçüktü. (E medyan: 10 yıl Kadın

medyan:12 yıl U: 6930, p:0,001). Olguların 139 (%46.2)’unda eozinofili mevcuttu. Eozinofil sayısı medyan/range:

400/4400 103/uL belirlendi. IgE düzeyi ile diğer immunglobilinler arasında korelasyon yok iken IgG, IgA, IgM

arasında korelasyon belirlendi. 239(%78,9) olguda atopik hastalıklar, 10(%3.3)’unda parazitoz, 4(%1,3)’inde

primer immun yetmezlik, 4(%1,3)’ünde enfeksiyonlar, 3(%1)’inde malign hastalıklar, birinde (%0,3) kistik fibrozis

zeniminde gelişen alerjik bronkopulmoner aspergilloz saptandı. Diğer olarak sınıflandırılan grupta 32 (%10.6)

olgu mevcuttu. Bu grupta olguların 15/32 (%46,9)’sinde zehirsiz böcek ısırığı döküntüleri belirlendi.

Tartışma ve Sonuç: Çok yüksek IgE düzeyleri nadir görülmekle birlikte; atopik hastalıklar, böcek ısırıklarında,

parazitozlar, primer immun yetmezlikler, enfeksiyonlar, malign hastalıklar ve alerjik bronkopulmoner aspergillozda

görülebilmektedir. IgE düzeyi çok yüksek saptanan hastalar bu hastaliklar acisindan dikkatle değerlendirilmelidir.