Analysis and Comparison of Waterfall Model and Agile Approach in Software Projects


Demirağ A., Demirkol Öztürk E. N., Ünal C.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.14, no.54, pp.183-203, 2023 (Peer-Reviewed Journal)