Metabolik Hastalıklarda Perkutan Endoskopik Gastrostomi: Altı Olgu Sunumu


Bilen M., Kulu B., Arslan N.

I. Ulusal Çocuk Beslenme Kongresi, Gaziantep, Turkey, 25 - 29 October 2023, pp.70-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-72
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), beslenme rehabilitasyonunda 1980 yılından bu yana uygulanan güvenilir bir yöntemdir. Nörolojik tutulumu olan metabolik hastalıklarda, hastaların yutma fonksiyon bozukluğu da görülebilir. PEG kullanımı; hastaların beslenme durumunu ve bakım verenlerin yaşam kalitesini arttırmanın yanı sıra, mevcut hastalıklarına bağlı gelişen metabolik bozuklukları ve hospitalizasyon sürelerini de azaltmaktadır. Bu çalışmanın amacı PEG ile beslenen altı hastanın PEG öncesi ve sonrası klinik takibini incelemektir. YÖNTEM Çalışmaya 2 metilmalonik asidemi (MMA), 2 nonketotik hiperglisinemi, 1’er propionik asidemi ve GM1 gangliosidoz olmak üzere toplam 6 hasta alındı. Hastaların 4’ü (%66,6) erkek idi. PEG sonrası en az 2 yıl takibi olanlar çalışmaya dahil edildi. Olgu 5’in PEG sonrası takip süresi 6 ay idi. Bu nedenle hasta çalışmadan çıkarıldı. Hastaların PEG öncesi ve sonrası enfeksiyon sıklığı, hospitalizasyon ihtiyacı ve süresi, kilo, boy standart deviasyon skoru (SDS) değerleri, hemoglobin (Hb) ve albümin değerleri retrospektif olarak dosyalarından elde edilen bilgiler ile incelendi. Hastaların PEG öncesi, PEG sonrası 1. yıl ve PEG sonrası 2. yılda bakılan değerlerinin ortalaması alınarak karşılaştırıldı. Hastaların bilgileri dosyalarından alındı. BULGULAR Çalışmaya alınan hastaların mevcut yaş ortalamaları 7,9 yıl (min-maks: 3,3-11,2 yıl), PEG açılma zamanı ortalama 30 ay (13-63 ay), PEG sonrası takip süresi ortalama 63,8 ay (24-122 ay) idi. Hastalardan 4’ünün PEG açılma endikasyonu disfaji iken, 1 hastaya ileus sonrası PEG açıldı (Tablo 1).Hastaların PEG sonrası kilo SDS, hemoglobin, albümin değerlerinde artış; yıllık hospitalizasyon sıklık ve sürelerinde ise düşme gözlendi. Hemoglobin düzeyindeki artış istatistiksel olarak anlamlı idi (Tablo 2).TARTIŞMA VE SONUÇ Kalıtsal metabolik hastalığı olan hastalarda sıklıkla yeme güçlüğü ortaya çıkmakta ve bu durum hastanın metabolik dengesinin bozulmasına, hastaneye yatış sıklığının artmasına ve antropometrik bozukluklara neden olmaktadır. Hastalara gastrostomi ile beslenme seçeneğinin verilmesi bu komplikasyonların azalmasına olanak vermektedir. Çok sayıda hastanın yer aldığı çalışmalar yapılması, parametreler üzerindeki etkinin daha net olarak ortaya konulmasını sağlayacaktır.