Container Cargo Demand Forecast for Gemlik Bay Ports


Kayıran B., Saatçioğlu Ö.

Journal of Maritime Transport and Logistics, vol.3, no.2, pp.50-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A large part of world trade is carried out by maritime transport. In addition, ports are the only gates of maritime transport to international trade. In this sense, capacity and demand planning for ports, which are an important node of maritime transport, is necessary for both port operators and other logistics enterprises such as maritime trade fleets, foreign trade enterprises that are parties to international trade, intermediary institutions, third, fourth and fifth parties, and government institutions that It provides very important contributions in making efficiency analyzes and creating investment plans for. In this study, as stated above, container cargo demand forecasting analysis was carried out for the ports of Gemlik Bay, which is one of the important centers opened to foreign trade and located in the Marmara Region of the Republic of Turkey, in order to shed light on the capacity and investment plans for the port operators and other parties For this purpose, container handling data for the ports of Gemlik Bay between 2004-2021 were used as the dependent variable (estimate variable) and again for the same years, Turkey's gross national product data, import and export data, population amount and total container amount handled. were considered as independent variables and annual container handling data of Gemlik Bay ports have been forecasted until 2028 by multiple regression analysis method with 93,1% adjusted R square value.

Dünya ticaretinin büyük bir bölümü denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, limanlar deniz taşımacılığının uluslararası ticarete açılan kapıları konumundadır. Bu anlamda, deniz taşımacılığının önemli bir düğümü olan limanlar için kapasite ve talep planlaması yapılması hem liman işletmeleri için hem de deniz ticaret filoları, uluslararası ticarete taraf olan dış ticaret işletmeleri, aracı kurumlar, üçüncü, dördüncü ve beşinci parti gibi diğer lojistik işletmeleri ve devlet kurumları için verimlilik analizlerinin yapılmasında ve yatırım planlarının oluşturulmasında çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, yukarıda belirtildiği üzere başta liman işletmeleri ve diğer taraflar için kapasite ve yatırım planlarına ışık tutması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Marmara Bölgesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin dış ticarete açılan önemli merkezlerinden biri olan Gemlik körfezi limanlarına ilişkin konteyner yükü talep tahmin analizi yapılmıştır. Bu amaçla, Gemlik körfezi limanları için 2004-2021 yılları arası konteyner elleçleme verileri bağımlı değişken (tahmin değişkeni) olarak kullanılmıştır ve yine aynı yıllara ilişkin olarak Türkiye’nin gayri safi milli hasıla verileri, ithalat ve ihracat verileri, nüfus miktarı ve elleçlenen toplam konteyner miktarı bağımsız değişkenler olarak ele alınmış olup çoklu regresyon analizi yöntemiyle Gemlik körfezi limanlarının yıllık konteyner elleçleme verileri, %93,1'lik Düzeltilmiş R Kare oranıyla, 2028 yılına kadar tahminlenmiştir.