KIRKAĞAÇ ACTIVE FAULT ZONE, WESTERN TURKEY


Arpalıyiğit İ., İnci U.

Batı Anadolu'nun Depremselliği Sempozyumu BAD SEM 2000, İzmir, Turkey, 24 - 27 May 2000, pp.184-188

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-188
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

An area, approximately 10 km long and 1-1,5 km width, between Soma and Kırkağaç towns in western Turkey, faulted by N-S trending parallel/orthogonal high-angle oblique-slip normal faults with a small-lateral component have been called as “Kırkağaç Active Fault Zone”. This fault zone developed on the carbonate rocks of the İzmir-Ankara Zone is bounded by Kırkağaç alluvial plainfrom eastern.

The areal extending and sedimentological features of the alluvial deposits/fans, the geomorphological position of the local terrace forms and structural features of the individual faults appreciate to the tectoni/seismic activity in Quaternary period. The historical and the last seismic records in Soma district indicate that this tectonism is still active.

Kırkağaç-Soma arasında, yaklaşık K-G gidişlİ, birbirine koşut/yarı koşut, küçük yatay bileşenli, yüksek eğimli, oblik atımlı normal fayların yer aldığı yaklaşık 10 km uzunlukta, 1-1,5 km genişlikteki Faylanmış alan “Kırkağaç Diri Fay Zonu*’ olarak adlandırılmıştır. İzmir-Ankara Zonu’nun Mesozoyik karbonat kayaları üzerinde açınan bu fay zonu doğudan Kırkağaç alüvyal düzlüğü ile sınırlıdır.

Fay zonundaki alüvyal çökellerin/yelpazelerin alansal yayılımı ve sedimantolojik özellikleri, yersel taraça yapılarının jeomorfolojik konumları ve fayların yapısal özellikleri, Kuvatemer’deki tektonik/sismik, devirselliği/dönemselliği yansıtır. Soma yöresindeki tarihi ve son sismik kayıtlar bu tektonizmanın devam ettiğini gösterir.