POST-TRANSPLANT HASTA GRUBUNDA NUTRISYONEL RISK INDEKSI VE TÜM NEDENLERE BAĞLI MORTALITE ARASINDAKI ILIŞ


Creative Commons License

Aksu Erdost H., İyilikçi Karaoğlan L., Özkardeşler Özgül S., Çavdar C., Değer S. M.

25. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 13 May 2023, pp.20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kronik hastalıklarda malnutrsiyon değerlendirilmesi için basit belirteçler hala araştırma aşamasındadır. Bu çalışmada, böbrek ve karaciğer nakli yapılmış hasta grubunda malnutrisyon belirteci olarak son dönemlerde çalışılan geriatric nutrisyon risk indeksi (GNRI) ile birlikte diğer bilinen vücut kitle indeksi (VKİ) ve serum albümin düzeylerinin post-transplant mortalite arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedefledik. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, nakil öncesi, laboratuvar ve demografik verilerine ulaşılamayan hastalar dışlanarak , 540 hasta ( 440 karaciğer nakli, 100 böbrek nakli) dahil edilmiştir. GNRI hesaplaması [1,489X albumin (g/L)]+ [41,7 x (kilo/ ideal kilo)] denklemine göre yapılmıştır. Mortalite istatistiğinde Diabetes mellitus (DM), yaş ve hipertansiyon (HT) ile ayarlanmış çoklu cox regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hastalrın ortalama (±ss) yaşı 46± 12 yıl ve %69’u erkekti. Hastaların nakil öncesi ortanca VKİ 24.7(IQR, 22.3, 27.7), ortalama (±ss) serum albumin düzeyi 3.1±0.7, ortanca GNRI düzeyi 51.2 (IQR, 46.5, 57.2) saptandı. Karaciğer ve böbrek nakli yapılan hastaların karşılaştırılmasında VKI(kg/m2) ve GNRI düzeyleri açısından far yokken, [ VKI: (Karaciğer nakli; 24.9 (IQR, 22.5, 27.9) Böbrek nakli 24.0 (IQR, 21.0, 27.2 ) p=0.06 ], [GNRI:(Karaciğer nakli; 51.2 (IQR, 46.8, 57.0) Böbrek nakli 51.7 (IQR, 45.1, 58.4 ) p=0.81 ], serum albumin (g/dL)düzeyi karaciğer nakli grubunda istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı [(Karaciğer nakli; 2.9±0.6 Böbrek nakli 4.0±0.5 p<0.001 ]. Post-transplant total 78 hasta ex oldu. Ex olan grupla, yaşayan grubun bazal nutrisyon parametreleri karşılaştırıldığında GNRI ve serum albumin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük ancak VKI düzeyleri arasında fark saptanmadı (Figür 1). Yaş, DM, HT ve cinsiyete göre ayarlanmış çok değişkenli cox regresyon modelinde, sadece bazal GNRI istatistiksel olarak anlamlı etken olarak saptandı (Tablo 1) . Bazal nutrisyon parametreleri Karşılaştıması: Ex- Yaşayan Cox Regresyon Analizi Beta Güven Aralığı P değeri Vücut Kitle İndeksi 1.01 0.97,1.0 0.43 Serum Albumin 0.98 0.97,1.37 0.10 GNRI 0.90 0.90,0.98 0.03 Yaş 0.99 0.98,1.00 0.15 Diabetes Mellitus 0.94 0.69,1.29 0.71 Hipertansiyon 1.23 0.88,1.78 0.21 Cinsiyet(kadın) 0.96 0.74,1.23 0.76 Sonuç: Çalışmaya alınan hastaların nakil öncesi VKI düzeyleri normal aralıkta olmasına rağmen, albümin ve GNRI düzeyleri düşük olarak saptandı. Albümin düzeylerinin karaciğer nakli grubunda beklendiği üzere böbrek nakil grubuna göre primer hastalık ilişkili olduğunu düşündürecek şekilde düşük olsada, GNRI düzeylerinin iki grupta da benzer olması, klinik pratikte nutrisyon değerlendirmesinde tek başına serum albümin değerlendirilmesinin yeterli olmayıp , hem laboratuvar hem de basit muayene parametresinin bir arada kullanıldığı GNRI’ ın daha güvenilir olabileceğini düşündürmektedir. Cox modelinde raporlandığı gibi GNRI düzeyi kendi içinde yükseldikçe hem böbrek hem de karaciğer nakli grubunda tüm nedenlere bağlı mortalitede koruyucu olduğu görülmektedir.