Sulamī’s Mihan al-Sufiyye: Review and Translation


Creative Commons License

KONUR H.

AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.8, pp.47-62, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

al-Sulami is one of the Sufi authors. More than a hundred books have been attributed to him. He wrote many works on Hadith, Tafsir, and Sufism. One of his works on Sufism is Mihan al-Sûfiyye. In fact, this work has not survived until today. A copy was created and printed by gathering the quotations from this work in the sources. In this book, the Sufis who were exposed to the “mihna” were mentioned. “Mihan” is the plural of the word “mihna”. As a concept, it means arrestment or punishment of the significant figures by the rulers until they say the things that they have not done or they say the things that they do not want to state. Most of the time, mihna is associated with the members of the Mutezile. They persuaded the rulers of the government for a short time during the Abbasid period and tried to force everyone to accept that the Qur'an was created in terms of voices, words, and meaning, and made those who did not accept it punished. Later, Salafis put pressure against those who did not think like themselves. Recently, scientific meetings and publications have been made on the pressures of the Mutezile and the Salafi to those who do not agree with them, as well as the effect of this oppression process on Islamic sciences. However, there has been almost no activities on their pressure against Sufis and the influence of the oppression process on Sufism as an Islamic science. This work of Sulami is an important resource for the studies to be carried out on this matter . In this study, we will present a review and translation of the work of Sulami, which includes twelve sufis who are subjected to pressure and punishment.
Sülemî müellif sûfîlerden biridir. Ona yüzden fazla eser nispet edilmiştir. Hadis, tefsir ve tasavvuf alanında birçok eser kaleme almıştır. Tasavvufa dair eserlerinden biride Mihanu’s-Sûfiyye’dir. Aslında onun bu eseri günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklarda bu eserden yapılan alıntılar bir araya getirilmek suretiyle bir nüsha oluşturulmuşve basılmıştır. Bu eserde mihneye maruz kalan sufilerden bahsedilmektedir. Mihan,mihne kelimesinin çoğuludur. Bir kavram olarak, yöneticilerin, yapmadıkları bir şeyiyaptığını veya söylemek istemedikleri bir şey söyleyene kadar bazı önemli kişilikleritutuklamaları ve cezalandırmaları anlamına gelir. Mihne isminden bahsedildiğinde çoğunlukla Mutezile mensupları akla gelir. Abbasi döneminde kısa bir süre yöneticileriikna ederek herkesi Kuran’ın lafız ve mana olarak yaratılmış olduğunu kabul etmeyezorladılar ve kabul etmeyenleri cezalandırma yoluna gittiler. Daha sonra Selefiler kendileri gibi düşünmeyenlere mihne uyguladılar. Son zamanlarda, Mutezile ve Selefilerinkendileri gibi düşünmeyenlere baskıları ve bu baskı sürecinin İslam ilimleri üzerindekietkisi üzerine bilimsel toplantı ve yayınlar yapıldı. Ancak, Sufilere uygulanan mihneve bu mihne sürecinin bir İslam ilmi olarak tasavvuf üzerindeki etkisi konusunda neredeyse hiçbir faaliyet yapılmamıştır. Sülemî’nin bu eseri, bu konuda yapılacak çalışmalar için önemli bir kaynak niteliğindedir. Bu makalede, mihneye maruz kalan 12sufinin yer aldığı Sülemî’nin eserinin inceleme ve tercümesini sunacağız.