KANSER HASTALIĞININ BİREYİN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ


Yıldırım E., Günvar T.

22. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2023, pp.19-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-20
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

KANSER HASTALIĞININ BİREYİN BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANMA DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Ediz YıldırımTolga Günvar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Giriş
Kanser varlığında önleyici muayenelerin önemi göz önüne alındığında, birinci basamak sağlık hizmeti, tarama programları ve önleme yoluyla sağlığı geliştirme alanına odaklanmıştır. Birinci basamak sağlık hizmeti birincil ve ikincil olarak kanserden korunmayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Birincil koruma yaşam biçimi değişiklikleri oluşturma yoluyla kanser oluşumunu önleme, ikincil koruma taramalar yardımıyla kansere erken evrede tanı koyma anlamını taşımaktadır.
Çalışmamızın amacı kanser hastalarının birinci basamak sağlık hizmetlerini kullanma durumu ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.
Yöntem
Araştırma kesitsel analitik desende planlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı Eğitim Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı hastalar arasından basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenecek 18 yaş üzeri 450 bireyden oluşan bir örneklem üzerinde çalışma yapılacaktır.  Bağımsız değişkenleri içeren bir anket ve işlevselliği ölçen ölçekler veri toplama aracı olarak kullanılacaktır. Katılımcılar telefon ile çalışmaya davet edilecekler ve telefon veya yüz yüze olarak veriler toplanacaktır. Tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırmalı analizler yapılacaktır.
Bulgular
Bağımlı değişken tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından birinci basamak sağlık hizmetini kullanma durumu; bağımsız değişkenler ise kanser tanısı, sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim, sosyoekonomik durum vb.), kronik hastalık varlığı, işlevsellik durumu olacaktır.
Sonuç
Birinci basamak sağlık hizmeti kanser oluşumunu azaltmada çok yönlü role sahiptir. Sağlık hizmeti sunucuları kanserin önlenmesi yoluyla halk sağlığının geliştirilmesi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalı ve yetenek kazanmalıdır.
Tartışma Soruları
  1. Örneklem seçimi uygun mudur?
  2. İşlevsellik ve bağımsız değişkenler için uygun ölçekler önerir misiniz?
  3. Yöntem ile ilgili önerileriniz nedir?
Anahtar Kelimeler:kanser erken tespitidoktorlar birinci basamaktemel sağlık hizmeti