Artificial Intelligence Anxiety of Nurses and Associated Factors


Seren İntepeler Ş., Gül G., Çınar S., Akbaş E.

“2. Ulusal, 1. Uluslararası Hemşirelikte Yönetim Kongresi”, İzmir, Turkey, 8 - 10 June 2022, pp.44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hayatımızın her alanına etki eden teknolojik gelişmelerden biri olan yapay zekadaki hızlı ilerleyiş, insanoğluna fayda sağlamakla birlikte tehlike ve endişeyi de beraberinde getirmektedir. Günümüzde sağlık hizmetinin hasta bakımından sorumlu olan ve ekibin ayrılmaz parçası hemşirelerin, bu yenilikler ve gelişmelere kaygı duymadan uyum sağlamaları önemli bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Amaç: Çalışmada, hemşirelerin yapay zeka kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel türdeki çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde, örneklem hesaplaması doğrultusunda 212 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Kurum ve etik kurul izni sonrası veriler, Nisan-Mayıs 2022 tarihlerinde Sosyodemografik-İlişkili Faktörler Veri Toplama Formu, Wang ve Wang’ın (2019) geliştirdiği Terzi’nin (2020) Türkçeye uyarladığı Yapay Zeka Kaygısı Ölçeği ile toplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach α değeri .93’dür. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Spearman korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yapay zeka kaygı düzeyleri ortalaması (x̄=2.80±1.38) ölçek ortalamasının altındadır. Hemşirelerin yapay zeka kaygı düzeyi ile etik ve yasal sorunlar yaşanacağı düşüncesi arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde korelasyon olduğu, aynı zamanda bu değişkenin yapılan regresyon modellemesinde kaygı düzeyini %3 açıkladığı belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmada, hemşirelerin yapay zeka kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve etik/yasal konularda sorunlar yaşanabileceği düşüncesinin varlığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların yapay zeka sağlık alanındaki uygulamaları konusunda uyumlarının kolay olabileceği söylenebilir. Hemşirelerin yapay zekayla ilişkili etik/yasal konulardaki eğitim gereksinimlerinin hemşire yöneticiler tarafından değerlendirilmesi önerilebilir.