ORTAÖĞRETİM 11. SINIF ASİTLER-BAZLAR KONUSUNDA KAVRAM KARİKATÜRLERİ İLE DESTEKLENMİŞ TGA (TAHMİNGÖZLEM-AÇIKLAMA) UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ


Özbayrak Azman Ö., Kılınç Alpat S.

International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, vol.11, no.2, pp.78-92, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, 11. Sınıf kimya dersi “Sulu Çözelti Dengeleri (Asit-BazDengesi)” konusunda kavram karikatürleri ile desteklenmiş TGA (Tahmin-Gözlem-Açıklama) uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, deney grubu (N=15) ve kontrol grubundan (N=15) oluşan toplamda N=30 olan 11. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubunda ders kavram karikatürleri ile desteklenmiş TGA etkinlikleri ile yürütülürken kontrol grubunda öğretim planına uygun olarak yürütülmüştür. 7 açık uçlu soru uygulama önce ve sonrasında öğrencilerin akademik başarısını ölçmek için uygulanmış ve yapılan istatistiki analiz sonuçlarına göre öğrencilerin akademik başarısında deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney ve kontrol grubundaki öğrenci görüşleri 4 açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Yapılandırılmış görüşmelerin içerik analizi sonuçlarına bakıldığı zaman deney grubu öğrencilerinin daha yüksek yüzdede olumlu görüşe sahip olduğu bulunmuştur.

In this study, it was aimed to examine the effect of TGA (Prediction-Observation-Explanation) application supported by concept cartoons on the academic success of the students in the 11th grade chemistry course "Aqueous Solution Balances (Acid-Base Balance)". The study group of the research consists of 11th grade students with a total of N=30, consisting of the experimental group (N=15) and the control group (N=15). While the lesson in the experimental group was carried out with POE activities supported by concept cartoons, it was carried out in accordance with the teaching plan in the control group. 7 open-ended questions were applied to measure the academic success of the students before and after the application, and according to the results of the statistical analysis, a significant difference was found in favor of the experimental group students in the academic success of the students. The opinions of the students in the experimental and control groups were collected with a structured interview form consisting of 4 open-ended questions. When the content analysis results of the structured interviews were examined, it was found that the experimental group students had a higher percentage of positive opinions.