Evaluation of the oral findings of a patient with Progressive Systemic Sclerosis and Sjogren's Syndrome


Uzun Saylan B. C., Akcalı A.

DEU Diş Hekimliği Eğitimi Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 04 June 2022, pp.37-38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-38
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Systemic sclerosis-scleroderma (SSc) is an autoimmune collagen disease characterized by skin fibrosis, angiopathy and immune disorders. Although the exact mechanism of the pathogenesis of SSc remains unclear, it is known that its development based on an immune response effecting the vascular system, internal organs and skin with excessive fibrosis and degradation of connective tissue. Depending on the type of the affected organ, different specialties are involved, including dermatology, rheumatology, gastroenterology, cardiology, nephrology and dentistry. Related to the fibrosis of the skin, different orofacial changes are observed, especially restricted mouth opening. Following Rheumatoid arthritis, Sjogren’s syndrome is the second most common autoimmune disease associated with SSc. Case report: Extraoral examination of the patient revealed a restriction in the mouth opening, a reduced lower and upper lip and wrinkles were detected around the mouth. Dry mouth, gingival recessions, cervical lesions and poor plaque control due to limited mouth opening were present intraorally. Probing depth, clinical attachment level, bleeding on probing, plaque index, gingival index, level of gingival recession were recorded. Following clinical and radiographic evaluation, Stage III/Grade B generalized periodontitis was diagnosed and widening of the periodontal ligament was detected in all dentition. First-step in periodontal therapy (scaling and oral hygiene instruction) was performed. Conclusion: Oral health status should be carefully evaluated in patients with SSc and Sjogren's syndrome. It is important to contribute to the regulation of the systemic immune response by reducing the bacterial load in the mouth with periodontal treatment. As a multidiciplinary approach, reduction of oral bacterial and local inflammatory burden through periodontal treatment could be a recommended way to control impaired systemic immune response.

Giriş: Sistemik skleroz-skleroderma (SSc), deride fibrozis, anjiyopati ve bağışıklık sisteminde bozukluk ile karakterize otoimmün bir kollajen doku hastalığıdır. SSc gelişiminin kesin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, immun cevaba bağlı olarak gelişebildiği, vasküler sistemi, iç organları ve cildi ileri derecede fibrozis ve bağ dokusunda bozulma yolu ile etkilediği bilinmektedir. İlgili organ sistemlerine bağlı olarak, dermatoloji, romatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, nefroloji ve diş hekimliği dahil olmak üzere pek çok uzmanlık alanı ile ilişkilidir. Deride fibrozis nedeniyle, ağız açıklığında kısıtlılık başta olmak üzere çeşitli orofasiyal bozukluklar da meydana gelebilmektedir. Romatoid artrit ile ilişkili Sjögren sendromu, SSc ile birlikte ikinci sıklıkta görülen otoimmün bir hastalıktır. Olgu Sunumu: Hastanın extra-oral muayenesinde, cilt atrofisine bağlı ağız açıklığında kısıtlılık, ağız çevresinde kırışıklıklar tespit edildi. Intra-oral muayenesinde ise, ağız kuruluğu, yaygın dişeti çekilmeleri, dişlerin servikal bölgelerinde defektler, ağız açma kapamada kısıtlılığa bağlı olarak yetersiz plak kontrolü mevcuttu. Periodontal klinik muayenesinde sondalama derinliği, klinik ataşman düzeyi, sondalamada kanama, plak indeksi, gingival indeks ve dişeti çekilme seviyeleri kaydedildi. Klinik ve radyografik değerlendirilme sonucunda ise generalize Evre III/Derece B periodontitis ve tüm dişlerin periodontal ligament aralıklarında genişleme tespit edildi. Hastaya birinci basamak periodontal tedavi (oral hijyen eğitimi ve diş yüzeyi temizliği) uygulandı. Sonuç: SSc ve Sjögren sendromlu hastalarda oral ve periodontal durumun ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Periodontal tedavi ile oral bakteri yükü ve lokal enflamasyon azaltılarak, sistemik immün cevabın düzelmesine katkı sağlamayı hedefleyen multidisipliner bir tedavi yaklaşımı izlenmelidir.