ORBİTAL MUKORMİKOZİS: İKİ OLGU SUNUMU


Cevizci M. C., Bülbül G., Lebe B.

31. Ulusal Patoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 30 October 2022, pp.463

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.463
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Mukormikozis, ölüm oranı yüksek fırsatçı bir mantar enfeksiyonudur. Orbita lokalizasyonunda, hızla kalıcı görme kaybına ve potansiyel olarak ölümcül serebral yayılıma yol açabilir. Burada diyabetik hastalara ait iki orbital mukormikozis olgusu sunulmaktadır.

İlk olgu 70 yaş erkek hastanın göze yabancı cisim gelmesi şikayetiyle acil servise başvurması ile başlamaktadır. Hasta muayene ve opere edilmiş olup daha sonrasında gözde şişme şikayetiyle tekrar hastaneye başvurmuştur. Bunun üzerine hasta tekrar opere edilmiş ve tarafımıza orbita, yabancı cisim ve göz kapağı kayıtlı biyopsi örnekleri gönderilmiştir. Mikroskopik incelemede orbital yumuşak dokular içerisinde kurdela benzeri görünüme sahip, düzensiz, geniş açılı dallanmalar yapan, septasız hif yapıları izlenmiştir. PAS histokimyasında hif yapıları daha belirgin olarak gözlenmiştir (Resim 1). Göz kapağı olarak gönderilen materyalde hif yapılarına eşlik eden süpüratif enflamasyon izlenmiştir. Bu morfolojik görünüm ile olguya ‘’Mukormikozis’’ tanısı verilmiştir. Hastaya daha sonra klinik gereklilik nedeniyle orbital ekzenterasyon yapılmış ve bu materyal de tarafımızca incelenmiş olup ‘’Mukormikozis’’ tanısını almıştır.

İkinici olgu; 70 yaşında diabetes mellitus tanılı erkek hasta sağ gözde şişlik ve kaşıntı şikayetleriyle hastanemize başvurmuştur. Fizik muayenesinde sağ gözde tüm hareketlerde kayıp, proptosis, direkt ve indirekt ışık refleksi kaybı saptanmış olup ‘’orbital sellülit’’ klinik tanısıyla, sağ orbital ekzentrasyon uygulanmıştır. Histopatolojik incelemede; içerisinde mikroabse odakları içeren değişik şekil ve boyutlarda süpüratif granülom yapıları (Resim 2) ile özellikle abse odakları içerisinde hif yapıları izlenmiştir. Bu morfolojik bulgular eşliğinde olgu ’’Mukormikozis ’’ tanısı almıştır.

Mukormikozis, saprofitik mantarların neden olduğu akut, genellikle ölümcül bir enfeksiyondur.
Enfeksiyon bizim olgularımızda olduğu gibi sıklıkla kontrolsüz diyabet, lenfoma, kortikosteroid tedavisi ve radyoterapi nedeniyle immünsüpressif hastalarda ortaya çıkar. Ayrıca eşlik eden komorbiditeler ve immünsüpresyon nedeniyle COVID-19 ilişkili olarak bildirilen mukormikozis enfeksiyonları da mevcuttur. Bu nedenle immünsüpresyon yanı sıra COVID-19 enfeksiyonlu hastalarda, özellikle komorbiditesi olanlarda mukormikozis gibi mantar enfeksiyonlarının gelişme olasılığı akılda tutulmalıdır.