Information and Opinions of Psychiatric Nurses on Patient Falling Down and Prevention


Creative Commons License

Şen E., Çetinkaya Duman Z.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.16, no.4, pp.487-501, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz Giriş: Psikiyatri servislerinde hasta düşmeleri büyük bir güvenlik problemidir. Amaç: Bu araştırma psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin hasta düşmeleri ve önlenmesi ile ilgili bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma Haziran-Eylül 2017 tarihleri arasında İzmir’de iki üniversite hastanesi, iki eğitim ve araştırma hastanesi, bir devlet hastanesi ve bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin psikiyatri kliniklerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 80 hemşire oluşturmuştur. Veriler hemşirelerin hasta düşmeleri ve önlenmesine ilişkin bilgi ve görüşlerini değerlendirme formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Bulgular: Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin %97.5’i serviste hasta düşmeleriyle karşılaşmıştır. Hemşirelerin %85’i görülmeyen ve bildirilmeyen düşmelerin olabileceğini belirtmiştir. Hemşirelerin %88.8’i hasta düşmelerini önemli bir sorun olarak görmekte ve %87.5’ i düşmelerin önlenmesinde rolü olduğunu düşünmektedir. Hemşirelerin %57.5’ i hasta düşmeleri ve düşmeleri önleme ile ilgili eğitim almaya ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Psikiyatri kliniklerinde hemşirelerin bildirimlerine göre hasta düşmeleri oldukça fazla olmaktadır. Karşılaşılmayan ve görülmeyen hasta düşmelerinin hemşireler tarafından oldukça fazla olduğunun belirtilmesi bu birimlerde düşme riskinin değerlendirilmesi ve risk düzeyine göre koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelere yönelik düşme riskini değerlendirme ve terapötik ortamda düşmeleri önlemeye yönelik önlemler konusunda önleyici programların oluşturulması ve uygulanması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Psikiyatri Kliniği, Hasta Düşmesi