About the Presentation of the Identity with Clothing Fashion


Creative Commons License

Demir Parlak S.

Turkish Journal of Fashion Design and Management, vol.4, no.2, pp.103-120, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Garments, one of the significant indicators of the presentation of the identity, are closely related to existing problems and are the reflectors of the socio-cultural life. Fashion, a visual communicative language through clothes, contains social, cultural and socio-economic symbolic meanings and takes on the role of a basic means for the individual who is in the need of existing, being visible, being understood and expressing the identity reflection. Being a constructed system, fashion is an acceleration based on consumption and acts appealing to the collective faces of social identities. This system channels individuals into what-is-fashionable, thus consumption, and includes identities’ expression problem into this circle through clothes. In this study, which was prepared with a qualitative method, a descriptive and interpretive approach was followed. Within this context, this study is based on the social identity in terms of clothing fashion and is restricted by the contemporary fashion history. Definitions on identity concept, personal and social identities were presented and their scopes were analyzed briefly. In this study, individual and social identity expressions that have gained prominence with clothing fashion during the historical process were aimed to analyze by discussing the fashion concept which forms the notional frame of the study. Figurativeness which is related to the representation of the identity through garments was discussed with characteristic examples and was analyzed with supporting visuals. As a result of these examinations, it has been seen that clothing fashion contains concrete indicators of class, belonging, and status in terms of structuring perceptions about identity.

Kimlik temsilinin önemli göstergelerinden biri olan giysiler, bireylerin var olma sorunsalıyla yakından ilgili olup, sosyo-kültürel yaşamın yansıtıcılarıdır. Giysiler aracılığı ile görsel bir iletişim dili olan moda toplumsal, kültürel ve sosyo-ekonomik simgesel anlamları içerir ve var olmak, görünür olmak, anlaşılmak, kimlik yansımasını ifade etmek ihtiyacında olan birey için temel bir araç görevi üstlenmektedir. Kurgulanmış bir sistem olan moda, tüketime dayalı bir ivme içerisinde yer almakta ve toplumsal kimliklerin kolektif yüzlerine yönelik hareket etmektedir. Bu sistem bireyleri, moda olana dolayısıyla tüketime yönlendirmekte ve giysiler aracılığıyla kimliklerin dışavurum sorunsalını bu döngüye dâhil etmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, giyim modası bağlamında toplumsal kimliğin ifadesini esas almış, çağdaş moda tarihi ile sınırlandırılmıştır. Nitel yöntemle hazırlanan bu çalışmada, betimleyici ve yorumlayıcı bir yaklaşım izlenmiştir. Kimlik kavramına, kişisel ve toplumsal kimliğe ilişkin tanımlamalar yapılmış, kapsamları kısaca incelenmiştir. Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan moda olgusu ele alınarak, tarihsel süreç içerisinde giyim modası yoluyla öne çıkan bireysel ve toplumsal kimlik ifadelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Giysiler aracılığı ile kimliğin temsiline ilişkin simgesellik, karakteristik örneklerle irdelenmiş, görsellerle desteklenerek analiz edilmiştir. Yapılan bu incelemeler sonucunda, giyim modasının kimlik ile ilgili algıların yapılandırılması yönünde sınıf, aidiyet ve statünün somut göstergelerini içinde barındırdığı görülmüştür.