The Effect of Consumers' Awareness of Food Waste on Ecological Conscious Consumption Behavior


Yücel E.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar, Bingöl, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.181-191

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bingöl
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-191
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Her yıl dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri kaybolmakta veya israf edilmektedir. Bu durum, genel gıda değer zincirinin bozulmasına ve toplum üzerinde olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyal etkilere neden olmaktadır. Her ülke sorumsuz gıda tüketimi sorunuyla karşı karşıya olduğundan, büyük miktarlarda gıda israf edilmektedir. Sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayan gıda israfı, büyük ölçüde tüketicilerin gıda israfı konusundaki farkındalığı ile ilişkilidir. Bu nedenle, tüketicilerin gıda israfı konusundaki farkındalığının artması ile birlikte gıda israfının azalması ve çevre dostu ürünlerin daha fazla tercih edilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda çalışma kapsamında, tüketicilerin gıda israfı konusundaki farkındalığının ekolojik bilinçli tüketim davranışına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kolayda örnekleme kapsamında anket yöntemi ile 388 katılımcıdan veri toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS paket programı yardımıyla analiz edilerek sonuçlar raporlanmıştır. Araştırma bulgularına göre, tüketicilerin gıda israfı konusundaki farkındalığına ait açlık kaygısı, çevresel kaygı, atık gıda depolama kaygısı ve su kıtlığı kaygısı boyutlarının ekolojik bilinçli satın alma davranışı ve yeşil ürünlere yönelik tutum üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Elde edilen bulguların, tüketici bilinçlendirme programlarının planlanması ve sorumlu gıda tüketimi rehberliği ve eğitimi için uygulayıcılar, akademisyenler ve politika yapıcıların ilgisini çekeceği öngörülmektedir.