A Research in İzmir on the Investigation of Entrepreneurial Marketing Dimensions in SMEs


Kayışkan D., Özgül E.

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, vol.10, no.2, pp.23-46, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışma girişimsel pazarlama boyutlarından ağlar aracılığıyla değer yaratma, informel pazarlama araştırması ve pazara yakınlık boyutları arasındaki ilişkiyi doğrulamak ve söz konusu boyutların KOBİ’lerin yapısal özelliklerine göre hangi şekilde farklılaştığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Yöntem: Girişimsel pazarlama boyutlarını ölçen 9 maddelik 3 boyutlu ölçek İzmir ilinde bulunan 387 adet KOBİ’ye uygulanmıştır ve ölçek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Yapısal özelliklerin farklılıklarının ortaya konmasına yönelik istatistiksel testler ve iki aşamalı kümeleme analizi yapılmıştır. Bulgular: Ölçüm modeli DFA analizi sonucunda iyi uyum değerlerine sahiptir. Boyutlar arası ilişkiler istenilen düzeyde ve pozitif yönlüdür. Girişimcilik eğitimi, cinsiyet ve eğitim özelliklerine göre önemli farklılaşmalar tespit edilmiştir. Girişimsel pazarlama boyutları “yüksek” düzeyde algılanan kümeler, eğitim seviyesinin yüksek, girişimcilik eğitimi almış erkek katılımcılardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Sonuç ve Öneriler: Literatür tarafından ortaya konmuş olan ilişkiler ve ölçüm modeli veriler tarafından doğrulanmıştır. Gözlenen değişkenler örtük yapıyı iyi şekilde temsil etmektedir. KOBİ sahip/yöneticilerinin ön lisans/lisans eğitimlerinin sadece akademik bilgi avantajı değil, geliştirdikleri ağların profesyonel iş hayatlarına getirdiği avantajı da kullanabildikleri ortaya konmuştur. Özgün Değer: Çalışma güncel girişimsel pazarlama literatüründe söz konusun boyutların daha detaylı incelenmesine yönelik yenilikçi ve özellikli bir çalışmadır. Kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı araştırma bulguları sınırlı kaynaklar ile yapılacak faaliyetler açısından işletmelere ışık tutmaktadır. Anahtar Kelimeler: Girişimsel Pazarlama, Girişimcilik, KOBİ Jel Sınıflandırması: M10, M31