"Her Şey Aslına Döner": Bayramî-Melâmî Şâir Hüseyin Lâmekânî'nin İki Tasavvufî Risâlesi


Creative Commons License

Sofuoğlu N.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.0, no.54, pp.45-63, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bayrâmî-Melâmî şeyhi ve mutasavvıf şair Hüseyin Lâmekânî 16. yy. sonları ile 17. yy. başlarında yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmeyen Lâmekânî’nin vefâtına düşürülen tarih beyitlerine göre ölüm tarihi 1035/1625’dir. Lâmekânî mahlası ile yazdığı Dîvân ve Esrâr-nâme çevirisi gibi manzum eserlerin yanı sıra tasavvufî risâleler ve mektuplar kaleme almıştır. Lâmekânî’nin ayrıca manzum ve mensur karışık olarak yazılmış “Küllü şey’in yerci‘u ilâ aslihî” hadîsini şerh eden risâleleri de bulunmaktadır. Risâlenin bir nüshası şairin Dîvân’ının bulunduğu mecmua içerisinde yer almaktadır. Diğer risâle ise Ankara Milli Kütüphanedeki bir yazma eserde Risâle-i Hüseyin Lâmekânî ismiyle kayıtlıdır. Bu risâlelerde vahdet-i vücûd anlayışı doğrultusunda Tanrı, âlem ve varlık konularına dînî ve tasavvufî deliller ışığında açıklık getirilmektedir. Bu çalışmada Hüseyin Lâmekânî’nin Risâle fî Külli Şey’in Yerci‘u ilâ Aslihî adlı risâlelerinin metin neşri, sadeleştirmesi yapılmıştır. Ayrıca eserler bağlamında Lâmekânî’nin vahdet-i vücûd anlayışı ele alınmıştır.

Bayrâmî-Melâmî şeyhi ve mutasavvıf şair Hüseyin Lâmekânî 16. yy. sonları ile 17. yy. başlarında yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmeyen Lâmekânî’nin vefâtına düşürülen tarih beyitlerine göre ölüm tarihi 1035/1625’dir. Lâmekânî mahlası ile yazdığı Dîvân ve Esrâr-nâme çevirisi gibi manzum eserlerin yanı sıra tasavvufî risâleler ve mektuplar kaleme almıştır. Lâmekânî’nin ayrıca manzum ve mensur karışık olarak yazılmış “Küllü şey’in yerci‘u ilâ aslihî” hadîsini şerh eden risâleleri de bulunmaktadır. Risâlenin bir nüshası şairin Dîvân’ının bulunduğu mecmua içerisinde yer almaktadır. Diğer risâle ise Ankara Milli Kütüphanedeki bir yazma eserde Risâle-i Hüseyin Lâmekânî ismiyle kayıtlıdır. Bu risâlelerde vahdet-i vücûd anlayışı doğrultusunda Tanrı, âlem ve varlık konularına dînî ve tasavvufî deliller ışığında açıklık getirilmektedir. Bu çalışmada Hüseyin Lâmekânî’nin Risâle fî Külli Şey’in Yerci‘u ilâ Aslihî adlı risâlelerinin metin neşri, sadeleştirmesi yapılmıştır. Ayrıca eserler bağlamında Lâmekânî’nin vahdet-i vücûd anlayışı ele alınmıştır.