Sınıf Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi


Keskin H., Güneysu A.

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.41-51, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bilim ve teknik alanında yaşanan birçok gelişmenin ilk adımları laboratuvarlarda atılmıştır. İnsanlığın bugünkü geldiği noktada laboratuvarların etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Birçok toplum bu etkililiği göz önünde bulundurarak eğitimin ilk kademelerinden itibaren laboratuvar uygulamalarına yer vermiştir. Bu çalışma, ilköğretim birinci kademede laboratuvar uygulamalarını
gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarını farklı değişkenler açısından ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarında cinsiyetlerinin ve hizmet sürelerinin etkisinin olup olmadığı ortaya koyulmak istenmiştir. Yöntem ve Araçlar: Araştırma, nicel araştırma desenlerinin özelliklerine göre ele alınmış ve tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örneklem modeli tercih edilmiştir. İzmir ili Menemen ilçesindeki devlet ilkokullarında görev yapan 203 sınıf öğretmeninin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Baltürk (2006) tarafından geliştirilen, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,92 olan “Laboratuvar Tutum Ölçeği” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre tutumda anlamlı bir farklılık saptanırken hizmet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür

Amaç: Bilim ve teknik alanında yaşanan birçok gelişmenin ilk adımları laboratuvarlarda atılmıştır. İnsanlığın bugünkü geldiği noktada laboratuvarların etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Birçok toplum bu etkililiği göz önünde bulundurarak eğitimin ilk kademelerinden itibaren laboratuvar uygulamalarına yer vermiştir. Bu çalışma, ilköğretim birinci kademede laboratuvar uygulamalarını
gerçekleştiren sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarını farklı değişkenler açısından ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarında cinsiyetlerinin ve hizmet sürelerinin etkisinin olup olmadığı ortaya koyulmak istenmiştir. Yöntem ve Araçlar: Araştırma, nicel araştırma desenlerinin özelliklerine göre ele alınmış ve tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örneklem modeli tercih edilmiştir. İzmir ili Menemen ilçesindeki devlet ilkokullarında görev yapan 203 sınıf öğretmeninin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Baltürk (2006) tarafından geliştirilen, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,92 olan “Laboratuvar Tutum Ölçeği” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre tutumda anlamlı bir farklılık saptanırken hizmet süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür