ÖZ VE AKRAN DEĞERLENDİRMENİN UYGULANDIĞI İŞBİRLİKLİOKUMA VE KOMPOZİSYON TEKNİĞİNİN BAŞARI TUTUM VESTRATEJİ KULLANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ


Yurdabakan İ., Mehmet Onat C.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.4, pp.105-123, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme ortamlarında kullanılan öz ve akran değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji kullanımları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli kontrol gruplu ön test son test modelidir. Araştırma, 2006–2007 öğretim yılı bahar döneminde, İngilizce dersini alan 10. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Deney grubunda 18, kontrol grubunda 18 öğrenci araştırma sürecine katılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ön test, son test ve izleme testi olarak İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeği uygulanmıştır. Dersler, deney grubunda  öz ve akran değerlendirme uygulamalarına dayalı işbirlikli okuma ve kompozisyon tekniğine (BİOK), kontrol grubunda ise geleneksel yönteme göre işlenmiştir. İngilizce dersi başarı testi, tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğine ilişkin veriler, tekrarlı ölçümler için varyans analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerinin İngilizce başarı testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ölçeğinin duyuşsal boyutu dışında diğer boyutlarla ilgili ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar bulunmuştur.