Ameliyathane Çalışanlarında Bireysel Yenilikçilik Davranışlarının, Etkileyen ve Engelleyen Etmenlerin Belirlenmesi


Creative Commons License

Bilik Ö., Duran M., Turhan Damar H., Öztürk Kaynar G.

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.8, no.3, pp.303-313, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Amaç: Bu araştırmada amaç, ameliyathanedeki sağlık çalışanlarının yenilikçi davranışlarının ve yenilikçi davranışları etkileyen ve engelleyen etmenlerin belirlenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Türkiye’nin batısında bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini çalışmanın yapıldığı üniversite hastanesinin ameliyathanesinde çalışan hekim, hemşire ve ameliyathane teknikerlerinden araştırmaya katılmayı kabul eden 145 kişi oluşturdu. Araştırmanın veri toplama araçları “Hemşire Bilgi ve Yenilikçiliği Etkileyen ve Engelleyen Etmenleri Tanılama Formu” ve “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” idi. Verilerin istatistiksel analizinde; sayı-yüzde dağılımları, bağımsız gruplarda t testi, ANOVA testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan ameliyathanedeki sağlık çalışanlarının bireysel yenilikçilik ölçeği puan ortalamasının 57.52±5.14 olduğu ve “gelenekçi” kategorisinde yer aldığı belirlendi. Meslek türlerine göre değerlendirildiğinde hemşireler ve ameliyathane teknikerleri gelenekçi, hekimler ise kuşkucu kategorisindedir. Sağlık çalışanlarının meslek türüne, yenilikçilikle ilgili bilimsel toplantıya katılmalarına, yenilikçilik kavramı hakkında bilgiye sahip olma ve yenilikçilik hakkında eğitim alma durumlarına göre bireysel yenilikçilik puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandı.

Sonuç: Araştırma bulgularına göre ameliyathane çalışanlarının bireysel yenilikçilik açısından eğitim almaları, yenilikçilik düzeylerinin geliştirilmesi ve yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılması için kurumun destekleyici ve motive edici yaklaşımları belirlemesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yenilikçilik, ameliyathane, engeller