ANAYASACILIK


Aktan C. (Editor), Ekinci A. (Editor)

ONİKİ LEVHA, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: ONİKİ LEVHA
  • City: İstanbul
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgüt yapısını ve işleyişini düzenle-yen kurallar bütünü olarak bilinir. Bir başka ifadeyle, anayasa bir ülkede üst hukuk kurallarını ihtiva eden bağlayıcı hukuki belge ya da dokümandır. Bu çerçevede bir ülkede siyasi rejimin temel esasları, yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve fonksiyonları ve bu organlar arasındaki ilişkiler, ayrıca temel hak ve özgürlükler anaya-sanın konusunu oluşturur. Anayasacılık ise mutlaka yazılı bir anaya-sanın varlığını gerektirmeksizin yazılı ve/veya yazılı olmayan hukuk kuralları ile sınırsız devlet gücünü ve keyfî yönetimi engellemeyi ve kontrol altına almayı hedefleyen bir gayedir. Anayasacılık felsefesinin doğuşu ve gelişimi, aynı zamanda anayasacılık hareketlerinin ve anayasacılık mücadelelerinin tarihi bilinmeden anayasanın doğru tanımlanması sözkonusu olmayabilir. Anayasayı sadece devletin kuruluş yapısı, organların görevleri ve işleyişi olarak ele almak fevkalade eksik ve hatalı bir bakış açısıdır. Anayasanın varoluş gerekçesi mutlakiyetçiliğin ve keyfî iktidarın sona erdirilmesi ve bunun yerine hu-kukun üstünlüğünün tesis edildiği ve özgürlüklerin en etkin biçimde korunduğu bir demokratik sistemin inşa edilmesidir.