Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi(Dokuz eylül üniversitesi örneği)


Akkuzu Güven N.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM BILIMLERI / EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, vol.12, no.3, pp.2195-2216, 2012 (SSCI)

Abstract

Bu araştırmada geliştirilen kimya öz yeterlik ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi yapılmakta ve öğretmen adaylarının kimya öğretimine yönelik öz yeterlik inançları bazı demografik özellikler açısından incelenmektedir. Çalışma, 2008-2010 akademik yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde kimya öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları ile yapılmıştır. Ölçek, ilk olarak, geçerlik ve güvenirlik çalışması için 123 öğretmen adayına uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının kimya öğretimine yönelik öz yeterlik inanç düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olduğu okul türü ve ders verme miktarı değişkenlerinin etkilerini araştırmak amacıyla da kimya öğretmenliği programında okuyan 116 öğretmen adayına uygulanmıştır. Kimya öz yeterlik ölçeğinin iki faktörlü yapıya uyumunun sınanması amacıyla LISREL 8,71 istatistiksel programı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılarak uyum indeksleri incelenmiştir. Bağımsız t-testi ile cinsiyet faktörünün etkisi ve ANOVA t-testleri kullanılarak sınıf düzeyi, mezun olduğu okul türü ve ders verme miktarı ile kimya öğretimine yönelik öz yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. İki faktörlü yapıya sahip ölçeğin uyum indeks değerleri yüksek çıkmış olup iki faktörlü yapıyı doğruladığını ve demografik özelliklere göre bakıldığında ise kimya öğretmen adaylarında cinsiyet faktöründe anlamlı bir fark çıkmazken mezun oldukları okul türünde Anadolu öğretmen lisesi ve Anadolu Lisesi çıkışlı olanların lehine bir sonuç çıkmıştır. Aynı şekilde ders verme süresi fazla olan öğretmen adayında kimyanın öğretimine yönelik öz yeterlik inançları daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.