Yeşil Bilişim Yaklaşımıyla Kullanıcı Ve Kurum Odaklı Enerji Yönetim Sistemi


Creative Commons License

Damar M., Gökşen Y.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.20, no.58, pp.259-274, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

YEŞİL BİLİŞİM YAKLAŞIMIYLA KULLANICI VE KURUM ODAKLI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

İklim değişikliği çözümü için önemli araçlardan birisi bilgi ve iletişim teknolojileridir ve verimlilik artış potansiyeli ile insanoğlunun doğa üzerindeki yıkım etkisinin azaltılmasına katkı sağlayabilen önemli bir araçtır. Bilişimin çevreyle etkileşimi, olumlu ve olumsuz etkiler içermektedir. Çalışma kapsamında, enerji ve temel kavramlar, enerji yönetimi, enerji verimliliği ve tasarrufu, enerji ve çevre konuları, iklim değişikliği ve bilgi iletişim teknolojileri ilişkisi ve çevreci çözümleri literatür ışığında ele alınmakta, bir kamu birimini daha yeşil hale getirmek için çözümler ortaya konulmaktadır. Çalışmanın amacı; yeşil bilişim konusunda farkındalığı artırmak, çalışanların yeşil bilişim algısını, kullanıcı alışkanlıklarını, teknoloji araçlarının kullanımını ortaya koyarak, tespit edilen ihtiyaçların giderilmesi adına kurum genelindeki süreçlere entegre bir uygulama gerçekleştirmektir. Uygulama, yapılan ihtiyaç analizleri doğrultusunda, kurum içinde yürütülebilecek bir enerji politikası için bir yönetim sistemi kurgulamaktadır. Çalışma, ele alınan süreçlerin, diğer üniversiteler ve kamu kurumları için ortak olması ve örnek teşkil etmesi adına önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Yönetim, Politika.

USER AND INSTITUTION ORIENTED ENERGY MANAGEMENT SYSTEM WITH GREEN IT APPROACH

One of the most important tools for the solution of climate change is information and communication technologies and it is an important tool to reduce the destruction impact of humanity on the nature, with the potential of its productivity enhancements. The interaction of computing environment with the environment contains both positive and negative effects. In the study, energy and basic concepts, energy management, energy efficiency and economy, energy and environmental issues are taken conceptually, climate change and the relationship with the environment communication technologies are discussed according to the solutions friendly of information and literature, and put forward some solutions to accomplish a more green public unit. The purpose of the study; Increasing the awareness of readers related to the subject about the green IT and developing an application integrated to the processes across the organization, by identifying the green IT perception of the personnel, user habits, the use of technology tools. The application implements a management system to construct an energy policy that can be implemented within the organization, according to the requirement analysis. The study creates a model for the common processes of universities and public institutions, thus it has an importance

Keywords: Energy, Management, Policy