Normal kalp morfolojisine sahip iki kardeşte saptanan Levoatriyal Kardinal Ven


GERÇEKER E., ŞİMŞEK A., SARIOĞLU F. C., BAĞLI S., DEMİRCAN T., YILDIZ K., ...More

20. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Cerrahisi Kongresi, Turkey, 10 - 13 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Levoatriyal kardinal ven (LACV), sol atriyum veya pulmoner venler ile kardinal venöz sistemden kaynaklanan

herhangi bir sistemik ven arasındaki anormal bağlantıdır. Çoğu zaman, bu anomali mitral atrezi veya hipoplastik

sol kalp gibi sol taraflı obstrüktif kardiyak lezyonlar bağlamında tanımlanmıştır. Sol kalp patolojileri ve ek olarak

çift çıkışlı sağ ventrikül, Fallot tetralojisi, ventriküler septal defekt ve atriyoventriküler septal defekt gibi

anomalilerle birlikte görüldüğü bildirilmiştir. Kardiyak anomali olmaksızın levoatriyal kardinal ven varlığı

sistemik venöz dönüşün çok nadir görülen bir konjenital anomalisidir. Literatürde asemptomatik olan ve ek bir

kardiyak anomalisi olmayan iki kardeşte LACV anomalisine rastlanmamıştır. Bu nedenle levoatrial kardinal ven

tanısı konulan ve ek kardiyak patolojisi olmayan iki kardeş olguyu ekokardiyografik bulgu, bilgisayarlı tomografi

(BT) ve aniografik görüntüleri ile sunmayı amaçladık

Anahtar Kelimeler: ASEMPTOMATIK LEVOATRIYAL KARDINAL VEN,NORMAL KALP,İKİ KARDEŞ