Assessment of Molars Regarding SOS Treatment in Children: A Retrospective Study


Kılınç G., Bulut G. F., Güney S. E., Tekin E.

Türk Diş Hekimliği Birliği 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AIM:“SOS Teeth” are defined as the first priority teeth for treatment, that have distinct cavitation reaching the pulp chamber or only root fragments are present.This study was aimed to assessing the prevalence as well as distribution by sex of SOS teeth in children aged 5-6 and 11-12 years.
MATERIAL AND METHODS:This study was conducted at Dokuz Eylul University Pediatric Dental Clinic between 01.11.2022 - 30.04.2023. Among 1391 registered healty patients, a total of 322 children, 180 of whom were aged 5-6 years old and 142 from the 11-12 age group, selected for the study population by evaluating the patiens files. Primary molars and permanent first molars, which were needed emergency dental treatment, were investigated according to gender and jaws.The chi-square test was applied in the comparison of variables indicated by number, and p<0.05 was considered significant.

RESULTS:A statistically significant relationship was not found between gender and SOS teeth (p<0.716). SOS primary 2nd molar teeth of 5-6-year-old children was %67.7; It was found higher in mandible(%39.0) than in maxilla(%11.6) for 2nd primary molars(p=0.001). Although the SOS teeth rate was higher in mandible (%44.5) than maxilla(%32.9) for 1st primary molars, the difference was not statistically significant (p<0.097). While the prevalence of SOS permanent 1st molar teeth of 11-12-age-group children was %21.3; it was found as %18.4 in mandibular and %4.4 in maxillary permanent 1st molar teeth.

CONCLUSION:In our study, it is concluded that children in our society are late in accessing dental treatment services and preventive treatments. Studies are needed to raise awareness of urgent dental care and provide dental care promotion education.

Keywords: Emergency Dental Treatment; Children; Molar teeth

AMAÇ:Acil dental tedavi ihtiyacı olan dişler, pulpa odasına ulaşan belirgin kavitasyona sahip veya sadece kök fragmanları bulunan tedavi için birinci öncelikli dişler olarak tanımlanır. Çalışmanın amacı 5-6 ve 11-12 yaş grubu çocuklarda süt ve daimi birinci molar dişlerin acil dental tedavi ihtiyacı görülme prevalansı ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM:Çalı
şma, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Diş Kliniği’ne çeşitli nedenlerle 01.11.2022-30.04.2023 tarihleri arasında müracaat etmiş, herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan 1391 hastadan 5-6 yaş grubunda 180 ve 11- 12 yaş grubunda 142 olmak üzere toplam 322 hastanın panoramik radyografi görüntüleri üzerinde tespit edilmiştir. Acil dental tedavi ihtiyacı olan süt molar ve daimi birinci molar dişler ile cinsiyet ve çeneler arasındaki ilişki saptanmıştır. Veriler ki-kare testi ile değerlendirilmiş, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR:Acil dental tedavi ihtiyacı olan dişler ile cinsiyet arasında fark bulunmamıştır(p<0.716). 5-6 yaş grubu çocukların süt II. molar dişlerinde acil tedavi ihtiyacı %67.7 olup; mandibular süt II. molar dişlerinde(%39.0), maksiller süt II.molar dişlerinden(%11.6) daha yüksek bulunmuştur(p=0.001). Mandibular süt I. molar dişlerde(%44.5), maksiller süt I. molar dişlere(%32.9) göre acil dental tedavi ihtiyacı daha fazla görülmesine rağmen, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.(p<0.097) 11-12 yaş grubu çocukların birinci molar dişlerinde acil tedavi ihtiyacı %21.3 olup mandibular daimi 1.molar dişlerinde %18.4 iken; maksiller daimi 1.molar dişlerinde %4.4 olarak bulunmuştur.
SONUÇ:Elde edilen veriler do
ğrultusunda, toplumumuzda çocukların diş tedavi hizmetlerine ve koruyucu tedavilere ulaşmakta geç kaldığı görülmektedir. Bu konu ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması uygundur.

Anahtar Kelimeler: Acil dental tedavi; Çocuklar; Molar dişler