A New Market in Turkey's Foreign Trade Diversification: Eurasian Economic Union


Ateş E., Dilekoğlu S.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.1, pp.253-271, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With globalization, transnational transportability increased and trade liberalization became inevitable. This liberalization has also laid the groundwork for many transnational formations. One of these formations is the Eurasian Economic Union, which was established under the leadership of Russia, Kazakhstan and Belarus. Considering geographical location, cultural factors and economic interests, the Eurasian Economic Union has a great importance for Turkey. The aim of the study was to introduce the Eurasian Economic Union and to question the importance of the said Union in Turkey's Foreign Trade Diversification. For this purpose, member states bilateral foreign trade between Turkey and the data for the period of 2010-2019, using export and import growth rates (CGR), index of concentration in bilateral trade (IT) Industry-Concentration Index bilateral trade (SBT) and trade complementarity index (TCI) are analyzed. SITC Rev3 2 digit data was used in sectoral analyses. The findings are evaluated in terms of foreign trade policy and it is concluded that Turkey, which is legally impossible to become a member of the EEA, could benefit from foreign trade diversification by making preferential trade agreements with member states to cover certain products and product groups.

Küreselleşmeyle birlikte sınırlar arası geçişkenlik artmış ve ticaretin serbestleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu serbestleşme pek çok ulus ötesi oluşuma da zemin hazırlamıştır. Bu oluşumlardan biri de Rusya, Kazakistan ve Belarus öncülüğünde kurulan Avrasya Ekonomi Birliği’dir. Gerek coğrafi konum, gerek kültürel faktörler ve ekonomik çıkarlar göz önüne alındığında, Avrasya Ekonomik Birliği’nin Türkiye için önemi büyüktür. Çalışmanın amacı, Avrasya Ekonomik Birliği’ni tanıtmak ve Türkiye’nin dış ticaret çeşitlendirmesinde söz konusu birliğin önemini sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda, 2010-2019 dönemi için birlik üyesi ülkeler ile Türkiye arasında iki yanlı dış ticaret verileri, ihracat ve ithalat büyüme hızları (CGR), bilateral ticarette yoğunlaşma endeksleri (BT), sektörel-bilatarel ticaret yoğunlaşma endeksi (SBT) ve ticaret tamamlayıcılık endeksi (TCI) kullanılarak analiz edilmektedir. Sektörel analizlerde SITC Rev3 2 digit veriler kullanılmıştır. Bulgular dış ticaret politikası açısından değerlendirilmekte ve sonuçta hukuki açıdan AEB’ye üye olması imkansız olan Türkiye’nin, üye ülkelerle belli ürün ve ürün gruplarını kapsayacak şekilde Tercihli Ticaret Anlaşmaları yapmasının dış ticaret çeşitlendirmesi açısından faydalı olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.