Hemşirelik eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım: PICO oyunu örneği


Aluş Tokat M., Parlas M., Fata Özöztürk S., Yağcan H., Çiçek Ö., Bilgiç D.

SDÜTF 2. Sağlık Hizmetler Sempozyumu , Isparta, Turkey, 05 September 2020, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Oyunlar, eğitimciler tarafından öğrencileri öğrenmeye, kendine güveni arttırmaya, grup işbirliğini ve etkileşimi teşvik etmeye yönelik kullanılan bir öğretim stratejisidir. Kanıta dayalı uygulamalar için kritik değerlendirme becerilerini geliştirmede etkilidir. PICO oyunu, bir uygulama sorununun bileşenlerini tanımlamak için sistematik bir yoldur. Çalışmada, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi vaka oturumlarına katılan intörn öğrencilerin PICO oyununu deneyimlemesi ve oyunun derse katılıma etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Ekim- Aralık 2019 tarihleri arasında, bir üniversitesinin Hemşirelik Fakültesinde eğitim görmekte ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini almakta olan 34 intörn hemşirelik öğrencisinin tamamı katılmış, dersin başladığı hafta öğrencilerden sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Literatürde P (population), I (intervention), C (comparison intervention) ve O (outcome) bölümlerini içeren PICO oyunu, Sorun-Tanı-Girişim-Değerlendirme (STGD) basamaklarından oluşacak şekilde uyarlanmıştır. Her hafta yapılan dört saat süren intörn vaka oturumlarında sunulan hasta verileri doğrultusunda katılımcılar dörder kişilik gruplara ayrılarak, öncelikli üç hemşirelik sorununa yönelik STGD basamaklarını 15-20 dk süre içerisinde hazırlamaktadırlar. Oyunu ilk tamamlayan grup PICO diyerek kartlarını havaya kaldırmakta, sorumlu öğretim elemanı tarafından basamakların doğruluğu teyit edildikten sonra 1. olan grup üyelerine +1 puan verilmektedir. Tüm grupların sunumları tartışılarak vaka oturumları tamamlanmaktadır.

Bulgular:

Çalışmaya katılan öğrencilerin %94.1’i kız olup, yaş ortalamaları 22.26±3.30’dur. Öğrencilerin %79.4’ü bilgiyi deneyimleyerek ve yaparak öğrendiklerini, büyük çoğunluğu (%58.8) probleme dayalı öğrenme oturumlarının olduğu eğitim yöntemlerini tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin tamamı PICO oyununun vaka oturumlarına aktif olarak katılımı sağladı ifadesine katılmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%97.1) oyunun, hemşirelik süreci hazırlama becerilerini geliştirdiğini, hasta bakım sürecinde hızlı karar vermeyi ve öncelikleri belirlemeyi sağladığını, oyun sayesinde derste sunulan vakanın daha anlaşılır olduğunu düşünmektedir. Öğrenciler, oyunu yürüten kişilerin her oturumda değişmesinin vaka ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeyi sağlamadığını ve farklı değerlendirmeler ile kafa karışıklığına neden olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç:

Öğrencilerin vaka üzerinden deneyimleyerek bakım planı oluşturdukları PICO oyunuyla öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirerek, olumlu etkilendiği görülmüştür. PICO vb. oyunların hemşirelik müfredatında yer alması uygulamalı meslek olan hemşireliğin öğretiminin kalıcı ve anlaşılır olmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, intörn öğrenci, PICO, yenilikçi yaklaşım.