Sosyal bilgiler dersinde film kesitleri kullanımıyla empati becerisinin geliştirilmesi


Avcı Akçalı A., Karaçam B.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol.9, no.1, pp.91-120, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada sosyal bilgiler dersinde film kesitlerinin kullanımıyla öğrencilerin empati becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında İzmir Bergama Yukarıbey Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencisi olan 22 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden eylem araştırmasına dayanmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında ölçek, öğrenci günlükleri, gözlem ve görüş formundan oluşan nicel ve nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Katılımcılara uygulama öncesinde empatik eğilim ölçeği uygulanmıştır. Araştırma süresince film kesitleriyle oluşturulmuş ve sosyal bilgiler dersi kazanımları ile ilişkilendirilmiş etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Her bir etkinliğin ardından katılımcılardan Empati Günlüğüm adlı formdaki soruları cevaplamaları istenmiştir. Araştırma sonunda empatik eğilim ölçeği son test olarak tekrar uygulanmıştır. Uygulama sürecinde araştırmacı tarafından gözlem yapılmış, uygulama sonunda ise öğrencilerden yapılan etkinliklere dair görüşler görüş formu aracılığıyla alınmıştır. Toplanan nicel verilerin analizinde istatistiksel analiz yöntemleri, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda sosyal bilgiler dersinde film kesitleriyle yapılandırılmış etkinliklerin katılımcıların empati becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilediği, öğrencilerinse etkinliklerle ilgili büyük oranda olumlu görüş belirttikleri ortaya konmuştur.