INVESTIGATION OF SCAPULAR DYSKINESIS PROFILE IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER PRIOR TO NECK DISSECTION: PILOT STUDY


Kalkan A. C., Özyürek S., Doğan E., Bülbül H. M., Balcı A., İkiz A. Ö., ...More

X. ULUSLARARASI KATILIMLI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 6 - 09 November 2019, pp.117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: Spinal accessory nerve injury is common after neck dissection in patients with head and neck cancer. Spinal accessory nerve injury may affect the function of trapezius muscles, which leads to scapular malposition and consequently, scapular dyskinesis may appear. However, scapular dyskinesia may also be seen in patients for reasons unrelated to surgery. The aim of this pilot study was to investigate the scapular dyskinesis profile in patients with head and neck cancer prior to neck dissection.

Methods: Fifteen patients (11 male, 4 female; 30 arms) with head and neck cancer were included in the study. Dominant arms of all participants were right arm. Assessments acquired from the dominant and non-dominant arms of the participants were recorded. Scapular Dyskinesis Test was used to evaluate the scapular dyskinesis, according to the procedure described by McClure et al. After each participant performed 5 repetitions of bilateral, weighted, active shoulder flexion and abduction, the scapular movement patterns were graded graded as normal, subtle, or obvious. Results were divided into 2 groups based on their scapular movement patterns: dyskinesis (obvious) and no dyskinesis (normal or subtle).

Results: Eight patients (53.3%) had no dyskinesis. Four patients (26.7%) had unilateral (2 dominant arms, 2 non-dominant arms) and three patients (20.0%) had bilateral dyskinesis with a total of 10 out of 30 evaluated arms (33.3%) observed as having dyskinesis.

Conclusion: Besides scapular dyskinesis may occur after neck dissection in patients with head and neck cancer, it may also be present unrelated to the surgery.

This study is supported by Dokuz Eylul University Coordination Unit and Scientific Research Projects Coordination Unit with project number 2017.KB.SAG.053.

Keywords: scapula, dyskinesia, neck dissection, head and neck cancer

Amaç: Baş boyun kanserli hastalarda boyun diseksiyonu sonrası spinal aksesuar sinir hasarı sık görülmektedir. Spinal aksesuar sinir hasarı, trapez kaslarının işlevini etkileyerek skapular malpozisyona neden olur ve sonuç olarak skapular diskinezi görülebilir. Bunun dışında hastalarda ameliyat dışı nedenlerle de skapular diskinezi görülebilmektedir. Bu pilot çalışmanın amacı, baş boyun kanserli hastalarda boyun diseksiyonu öncesi skapular diskinezi profilinin incelenmesi idi.

Yöntem: Baş boyun kanserli 15 hasta (11 erkek, 4 kadın; 30 kol) çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcıların sağ kolları dominant idi. Katılımcıların dominant ve dominant olmayan kollarından alınan değerlendirmeler kaydedildi. Skapular diskineziyi değerlendirmede McClure ve ark. tarafından tanımlanan prosedüre göre Skapular Diskinezi Testi kullanıldı. Her katılımcı bilateral, ağırlıklı, aktif omuz fleksiyonu ve abdüksiyonunu 5 tekrarlı yaptıktan sonra skapular hareket paternleri normal, hafif ya da belirgin olarak derecelendirildi. Sonuçlar, skapular hareket paternlerine göre diskinezi olan (belirgin) ve diskinezi olmayan (normal ya da hafif) olarak iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Sekiz hastada (%53.3) diskinezi saptanmadı. Dört hastada (%26.7) unilateral (2 dominant kol, 2 dominant olmayan kol), üç hastada ise bilateral (%20) olmak üzere değerlendirmeye alınan toplam 30 omuzun 10’unda (%33.3) skapular diskinezi saptandı.

Sonuç: Skapular diskinezi baş boyun kanserli hastalarda boyun diseksiyonu sonrasında görülebilmesi dışında, ameliyattan bağımsız olarak da görülebilmektedir.

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi özgelirleri ile Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2017.KB.SAG.053 proje numarası ile desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: skapula, diskinezi, boyun diseksiyonu, baş boyun kanseri