Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Doğan H. S., Mevsim V.

16. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 26 - 28 November 2020, pp.94

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.94
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Bireylerin Bakım Yükü ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hasan Semih Doğan , Vildan Mevsim

Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği

Giriş : Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. Bu hastalık yeni bir hastalık olmasa da hastaların sayısı giderek artmaktadır. Çünkü hastalık ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. 65 yaş üstü 100 kişiden 8'inde Alzheimer hastalığı görülmektedir. Günümüzde Türkiye’de 300 bin civarında Alzheimer hastası olduğu düşünülmektedir. Alzheimer beyinde bazı bölgelerde nöron kaybı ve metabolik aktivitede azalma ile birlikte hatırlamayı, konuşmayı ve duyguları etkileyen ilerleyici dejeneratif bir hastalıktır. Bellek bozukluğu ile başlayan hastalık mental işlevlerin yerine getirilememesi, kişilik değişiklikler i ile ilerlemekte ve son evrede hastalar sözel ve motor becerilerini kaybetmiş tam bağımlı bireyler haline gelmektedir.

Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerle yapılan niteliksel ve niceliksel çalışma sonuçlarına göre bakım verme, zamanının büyük bir kısmını hastasına ayırması nedeniyle bakım verenlerin stres düzeyinin artmasına, zorlanma, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunların yaşanmasına ve fiziksel sağlığın bozulmasına neden olmaktadır.

Bu araştırmanın amacı; Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerin bakım yükü ve depresyon düzeylerini arasındaki  ilişkinin saptanmasıdır.

Yöntem: Çalışma analitik kesitsel modelde planlanmıştır. Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalına bağlı Demans polikliniğine ve Geriatri Bilim Dalına bağlı Geriatri polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran Alzheimer tanılı hastaların bakım verenleri dahil edilecektir.

Araştırmada toplam 126 katılımcı incelenecektir. Araştırma verileri Kişisel Bilgi Formu, Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak toplanacaktır. İstatistiksel analizlerde tanımlayıcı analizler, khi kare , t testi ve regresyon analizi yapılacaktır.

Bulgular: Ana bağımsız değişken Zarit bakım verme yükü skoru olup diğer bağımsız değişkenler yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, hasta ile yakınlık ilişkisi, medeni durum, günlük bakım verilen saat, hastayla birlikte yaşayıp yaşamama durumu olarak belirlenmiştir.

Ana bağımlı değişken Beck depresyon skoru olarak belirlenmiştir.

Sonuç : Araştırma fikir aşamasındadır.