Assessment of Self-Care and Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis Applying to Primary Care


Creative Commons License

Çay İ., İmançer M. S., Özçakar N.

21. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.108-109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108-109
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction and Objective: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disease typically affecting small joints. Symptoms include pain, swelling, and an increase in temperature. RA affects 0.5-1% of the population and is more common among individuals aged 20-50. The disease follows a pattern of alternating flares and periods of well-being. Clinical diagnosis is established for RA. Self-care is crucial for controlling RA, as inadequate care can lead to joint deformities. Early diagnosis, initiation of treatment, or referral to better care can prevent significant disability and loss of quality of life. The aim of this study is to assess self-care behaviors in RA patients and their impact on quality of life associated with the disease.

Method: Data for this study will be collected through face-to-face interviews and is planned as a cross-sectional analytical study. A total of 350 patients aged 18 and over diagnosed with rheumatoid arthritis and registered at the Dokuz Eylül University Education Family Health Center will be included in the research. The SF-36 and Self-Care Behaviors Scale will be used for data collection. Descriptive analyses and independent t-tests will be employed for data evaluation.

Conclusion: The research process is ongoing.

Giriş ve Amaç: Romatoid artrit (RA), tipik olarak küçük eklemleri etkileyen kronik inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. Belirtiler arasında ağrı, şişlik ve sıcaklık artışı yer alır. RA, nüfusun %0,5-1'ini etkiler ve 20-50 yaş arasıbireylerde daha yaygındır. Hastalık birbirini izleyenalevlenmeler ve iyilik dönemleriyle gider. Hastalık tanısı klinik konulur. Yetersiz bakım eklem deformitelerine yol açabileceğinden, RA'yı kontrol etmek için öz bakım önemlidir. Erken tanı ve tedaviye başlanması veya daha iyi bir bakıma yönlendirilmesi ciddi sakatlık ve yaşam kalitesi kaybını önleyebilir. Bu çalışmanın amacı RA'lı hastaların öz bakım davranışlarını ve hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Yöntem:Bu çalışmaların verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanacak olup, kesitsel analitik bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı romatoid artrit tanılı 18 yaş ve üzeri olan 350 hasta alınacaktır. Veri toplamada SF-36 ve Öz Bakım Davranışları Ölçeği kullanılacaktır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler ve bağımsız t-testi kullanılacaktır.

Sonuç: Araştırma süreci devam etmektedir.