Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersinde Siber Aylaklık ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Ders Geçme Başarısına Etkisi


BİLİK Ö., VURAL F., ÖZER ÖZLÜ N. G.

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Günümüzde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, öğrencilerin dijital bağımlılığa yatkınlığı ve ders saatlerinde eğitsel olmayan amaçlarla interneti kullanması artmıştır.

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitimle yürütülen cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinde siber aylaklık ve dijital bağımlılık düzeylerinin teorik dersi geçme başarısına etkisini incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak bir hemşirelik fakültesinde 2020-2021 öğretim yılı bahar döneminde cerrahi hastalıkları hemşireliği dersini alan 346 ikinci sınıf öğrencisiyle yapıldı. Veriler, tanımlayıcı özellikler bilgi formu, siber aylaklık ölçeği ve dijital bağımlılık ölçeği ile toplandı. Öğrencilerin ders geçme başarıları ise 2020-2021 bahar yarıyılı cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinden aldıkları teorik ders geçme not ortalaması ile değerlendirildi. Veriler, SPPS 24.0 ile analiz edildi.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.98±1.50, %58.5’i kadın, 51.7’si orta dereceli internet kullanım becerisine sahip, %62.3’ünün internete ilgisi orta, %58.1’inin bölüme isteyerek geldiği bulundu. Öğrencilerin %27.5’inin WhatsApp kullandığı, %26.2’sinin ders sırasında dikkati dağıldığında telefon kullanmaya başladığı saptandı. Öğrencilerin siber aylaklık ölçek toplam puan ortalaması 1.99±0.88, dijital bağımlılık ölçek toplam puan ortalaması 3.37±0.68, teorik dersi geçme not ortalaması 73.91±12.27’dir. Siber aylaklık ölçeğinin çevrimiçi içeriğe ulaşma alt boyutu ile yaş arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve oyun alt boyutu ile teorik dersi geçme not ortalaması arasında düşük düzeyde, negatif yönlü istatistiksel ilişki saptandı. Dijital bağımlılık ölçeğinin aşırı kullanma alt boyutu ile teorik dersi geçme not ortalaması arasında düşük düzeyde, negatif yönlü istatistiksel ilişki saptandı. Cinsiyetlere göre siber aylaklık ölçeği puanların sıra ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Erkeklerin kadınlara göre siber aylaklık puanlarının daha yüksek olduğu görüldü. Cinsiyetlere göre dijital bağımlılık ölçeği puanların sıra ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç ve Öneriler: Araştırmada, öğrencilerin düşük düzeyde siber aylaklığa ve dijital bağımlılığa yatkın olduğu bulundu. Sonraki çalışmalarda daha büyük örneklemde karma araştırma yöntemleriyle incelenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber aylaklık, dijital bağımlılık, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi, öğrenci