Engelli Üniversite Öğrencilerinin Ana-Babaya Bağlanma Durumları ile Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi


Creative Commons License

Taylan B., Yağcan H.

E - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.12, no.2, pp.347-356, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the relationship between parental attachment status and sexual health knowledge and attitudes of disabled university students. Materials and Methods: This descriptive, cross- sectional and relational study was applied to 100 university students with visual, hearing- speech, orthopedic and other disabilities between September 2020 and September 2021. The data of the research were collected by transferring ‘Individual Identification Form’, ‘The Parental Bonding Instrument’, 'Sexual Health Information and Attitude Inventory' scales to the Google questionnaire. In the analysis, Independent Sample t test, Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were used. Results: The students’ 39% have received education about sexuality, 84% condemn talking about sexuality and 67% see sexuality as something to be ashamed of. More than half of the students are between the ages of 21- 25 and are health science students, 64% of them are women and 86% of them have a physical disability. The mean score for the mother form of the Parent Attachment Scale was 51.11±10.68, and the mean score for the father form was 49.71±12.27. There was a significant positive relationship was found between the Parent Attachment Scale and the Attitudes towards Gender Roles Scale in the Sexual Health Knowledge and Attitude Inventory, and the Attitude towards Sexual Health Knowledge and Personal Hygiene scale, and a negative relationship with the Attitude towards Sexuality scale (p<0.05). Conclusion: It has been observed that there is a relationship between the state of attachment to parents and sexual health and knowledge attitudes of disabled university students.

Amaç: Bu çalışma engelli üniversite öğrencilerinin ana-babaya bağlanma durumları ile cinsel sağlık bilgi ve tutumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişkisel tipte olan çalışma Eylül 2020- Eylül 2021 tarihleri arasında görme, işitme-konuşma, ortopedik ve diğer engeli bulunan 100 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri ‘Birey Tanılama Formu’ ‘Ana Babaya Bağlanma Ölçeği’, ‘Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri’ ölçeklerinin Google anket formuna aktarılması ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %39’u cinsellikle ilgili eğitim almış olup, %84’ü cinsellik hakkında konuşmayı ayıplamakta ve %67’si cinselliği utanılacak bir şey olarak görmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası 21-25 yaş aralığında ve sağlık bilimleri öğrencisi olup, %64’ü kadın ve %86’sının fiziksel engeli bulunmaktadır. Öğrencilerin Ana Babaya Bağlanma Ölçeği anne formuna yönelik puan ortalaması 51.11±10.68 olarak, baba formu için puan ortalaması 49.71±12.27 olarak bulunmuştur. Ana-babaya Bağlanma Ölçeği ile Cinsel Sağlık Bilgi ve Tutum Envanteri içinde yer alan Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği ve Cinsel Sağlık Bilgi ve Kişisel Hijyene İlişkin Tutum ölçeği arasında pozitif, Cinselliğe İlişkin Tutum ölçeği ile ise negatif bir ilişki saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Engelli üniversite öğrencilerinin ana-babaya bağlanma durumu ile cinsel sağlık ve bilgi tutumları arasında ilişki olduğu görülmüştür.