Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Etkili Konuşma Becerilerinin Gelişimine Etkisi


Creative Commons License

Türkel A., Uslu Yardımcı E.

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2018), Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.145

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bir dil becerisi olarak konuşma, kişilerarası iletişimi sağlayan, toplumsal ilişkileri biçimlendiren ve yaşamı anlamlandıran çok yönlü bir beceridir. Bu becerinin yaşam boyu gelişen bir niteliğe sahip olması ve toplumsal iletişimin ayrılmaz bir ögesi olması konuşma ve sözlü iletişim eğitimi süreçlerinin de etkili bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının etkili konuşma becerilerini geliştirmek için yaratıcı drama yöntemi denenmiştir. Çalışmanın amacı eğitimde başvurulan yöntemlerden yaratıcı drama (Adıgüzel, 2015) yönteminin öğretmen adaylarının etkili konuşma becerilerinin gelişimine etkisini belirlemektir. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde, öğretmen adaylarıyla beşer dakikalık hazırlıksız konuşma uygulamaları yapılmıştır. Nicel verilere Çintaş-Yıldız ve Yavuz (2012) tarafından geliştirilen “Etkili Konuşma Ölçeği” kullanılarak ulaşılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yapılan ölçmeler 120 (yüz yirmi) tam puan üzerinden puanlanmıştır. Çalışma için her iki gruba da ön test ve son testler uygulanmış, uygulama sonucunda hem her iki grubun kendi içerisinde ön test - son test farklarına hem de iki grubun son test farklarına bakılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının konuşma becerisi ile ilgili son test puanları ile kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının son test puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı derecede fark olduğu saptanmıştır. Bu sonuçla birlikte yaratıcı dramanın eğitim ve öğretimde kullanılan geleneksel yöntemlerden daha etkili olduğu görülmüştür Bu sonuç yaratıcı drama uygulamalarının öğretmen adaylarının etkili konuşma becerileri üzerine etkileri üzerine yapılan çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir (Aykaç ve Çetinkaya, 2013).