Meslek Yüksekokulu Öğrencı̇lerı̇nı̇n Algılanan Sosyal Destek Düzeyı̇ İle İlı̇şkı̇lı̇ Etmenler


Creative Commons License

Şahan A. G., Açıkgöz A.

9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bilecik, Turkey, 27 - 29 September 2022, vol.0, no.9, pp.212-213

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Bilecik
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-213
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Sosyal destek; ilgilenme, empati, değer verme gibi duygusal desteği, birey bir sorunla karşılaşıldığında öneri ya da yeni bakış açıları gösterme gibi bilgi desteğini, maddi destek, toplumsallaşma ve bir gruba ait olma duygusunu veren ağ desteğini de içermektedir. Bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyi ile ilişkili etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma kesitsel tipte yapılmış olup, evreni Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (N=528) oluşmaktadır. Veriler literatürden yararlanılarak oluşturulan bir anket, ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile toplanmıştır. Ölçek sosyal desteğin kaynağına ilişkin üç grubu (aile, arkadaşlar, özel bir insan) içermektedir. Elde edilen ölçek puanının yüksek olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Verilerin analizinde bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 64.48±7.42’dir. ≤20 yaş olan öğrencilerin arkadaş, özel insan alt boyutu ve ÇBASDÖ toplam puan ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Kız öğrencilerde, ailesiyle birlikte kalanlarda ve gelirinin giderini karşıladığını belirtenlerde aile, arkadaş, özel insan alt boyutu ve ÇBASDÖ toplam puan ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Çocukluğunda ilde yaşayanlarda aileden sosyal destek algısı daha fazladır (p<0.05). Annesi çalışan, çekirdek aileye mensup olan, kardeşi olan ve demokratik tutuma sahip babası olan öğrencilerde aile alt boyutu ve ÇBASDÖ toplam puan ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Ane-babası ayrı/ölmüş olan, otoriter tutuma sahip annesi olan öğrencilerde aile alt boyutu ve ÇBASDÖ toplam puan ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Ailesiyle, kardeşleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerinden memnun olan, okul başarısı ortalamanın üstünde olan öğrencilerin aile, arkadaş, özel insan alt boyu ve ÇBASDÖ toplam puan ortalaması daha yüksektir (p<0.01).

Sonuç: Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, yaşadığı yer, gelir algısı, kardeş varlığı, ailenin ayrı olması annesinin çalışması ve anne/babanın tutumu, yakın çevresiyle ilişkisinden memnun olması sosyal destek algısı düzeyini etkilemektedir. Geleceğin teknikerlerinin sosyal destek algısını etkileyen etmenlerin mezuniyet öncesi dönemde saptanarak, multidisipliner bir yaklaşımla sorunlara yönelik çözümler bulunması önerilir.