Sağlık Teknı̇kerlı̇ğı̇ Öğrencı̇lerı̇nı̇n Su Ayak İzı̇ ve Su Farkındalığı: Durum Saptama Çalışması


Creative Commons License

Özgün G., Açıkgöz A.

9. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bilecik, Turkey, 27 - 29 September 2022, vol.0, no.9, pp.74-75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Bilecik
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74-75
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Günümüzde su kaynaklarının tahrip olması su kıtlığı tehlikesini doğurmuştur. Suyun bilinçli kullanımı ve israfı konusunda insanların bilinçlendirilmesi önemlidir.

Amaç: Bu araştırmada sağlık teknikerliği öğrencilerinin su ayak izinin ve su farkındalığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma grubu Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci sınıfta öğrenim gören 124 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan Veri Kayıt Formu ve Su Kullanımı Anketi Tutum-Davranış Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçekten alınan yüksek puanlar bireyin su kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Analizde bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %68.5’i kadındır. Öğrencilerin %77.4’unun ekonomik durumu “orta” düzeyde, %62.9’nun evinde ≥4 kişi yaşamaktadır. Öğrencilerin %52.4’ü evinde hazır-paketlenmiş su kullanmaktadır. Öğrencilerin %77.4’ü su tasarrufu yapmakta iken ailelerinin %81.5’inin su tasarrufu yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların su kullanımı tutumu ölçeği puanı ortalaması 49.58±4.93, su kullanımı davranışı ölçek puanı ortalaması 35.20±8.22’dir. Kız öğrencilerin su kullanımı tutumu ölçek puanı ortalaması daha yüksektir (p<0.05). İçme suyu olarak arıtma cihazı kullanan öğrencilerin tutum puanı ortalaması musluk suyu kullananlardan daha yüksektir (p<0.05). Su tasarrufu yaptığını belirten öğrencilerin su kullanımı davranışı ölçek puanı ortalaması daha yüksektir (p<0.05). Öğrencilerin %69.4’ü küresel iklim değişikliği konusunda yeterince bilgisi olmadığını, %52.4’ü çevre sağlığı konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu, %67.7’si daha önce su ayak izini hesaplamadığını belirtmiştir. %81.5’i su ayak izi konusunda eğitime ihtiyacı olduğunu, %85.5’i yakın zamanda suyun elmas kadar değerli olacağını ifade etmişlerdir.

Sonuç: Bu araştırmada öğrencilerin su kullanımı tutumlarına göre davranışlarının daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yaklaşık yarısından fazlasının çevre sağlığı ve su ayak izi konusunda eğitim gereksinimleri olduğu görülmüştür. Öğrencilerde su farkındalığının arttırılması ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılarak davranışa dönüştürülmesi için üniversitelerin eğitim programlarında su ayak izi ve su farkındalığı konularına yer verilmesi önerilir.