COVID-19 Olgularının Postmortem Biyopsi Örneklerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yakar M. N., Ergün B., Erol A., Gökbayrak Ö., Aktaş T. Ç., Bayraktar F., ...More

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRES, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.1, no.3, pp.15-17

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15-17
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu prospektif çalışmada Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitiren 12 olgunun akciğer, karaciğer, kalp ve böbrek biyopsi bulgularının paylaşması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Sağlık Bakanlığı ve yerel etik komite (26.06.2020/520-SBKAEK) izni sonrasında yazılı onam alınan COVID-19 tanılı 12 olgu (≥18 yaş) dahil edilerek, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilmiştir. Olguların klinik ve laboratuvar verileri, patolojik incelemeler, immünohistokimyasal değerlendirmeler ve doku gerçek zamanlıpolimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) test pozitifliği kaydedilmiştir. Örneklemeler, postmortem ilk 1 saat içerisinde tru-cut veya transtrakeal punch biyopsi şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Olguların %50’si kadındı. Ortalama yaş 70 (49-88) yıldı. Olguların klinik ve laboratuvar verileri sırasıyla Tablo 1 ve 2’de özetlenmiştir. Bir kalp, dört akciğer biyopsisi patolojik inceleme için uygun bulunmadı. Tüm olguların akciğerinde alveolar epitel hücre hasarı saptandı. Fibrin birikimi, fibroblastik proliferasyon, diffüz alveolar hasar ve tip 2 pnömosit hiperplazisi diğer yaygın bulgulardı. Hyalin membran formasyonu yalnızca 7. hastada izlendi. Kardiyak incelemelerde 2. hastadaki lenfositik infiltrasyon dışında bulgu saptanmadı. Böbrek biyopsilerinde en sık izlenen bulgular, pigmente cast, non-izometrik vakuolar dejenerasyon ve kapiller tıkaç idi. Glomeruloskleroz ve hemosiderin birikimi 6 ve 11 numaralı olgularda izlendi. Rutin hemodiyaliz hastası olan 7. hastada kronik böbrek yetmezliğine uygun bulgular saptandı. Ayrıca, 8 numaralı hastada, interstisyel enflamasyon, hemoraji ve vaskülit saptandı. Karaciğer incelemelerinde, lobüler lenfositik infiltrasyon, sentrilobüler sinüzoidal dilatasyon en sık gözlenen bulgulardı. Hasta 8’de nekroz ve fibrozis diğer dikkat çekici bulguydu. İmmünohistokimyasal incelemelerde, şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) nükleoprotein antikor pozitifliği 3 hastada izlendi. Bu hastalardan, hasta 5’te ve 6’da akciğerde RT-PCR testi pozitif saptandı. Hasta 7’de de akciğer RT-PCR testi pozitifti. Akciğerde ACE2 reseptör pozitifliği yalnızca hasta 5’te saptandı. Hastaların yarısından fazlasında böbrekte ACE2 reseptör pozitifliği izlendi. Hasta 5’te ve 12’de böbreklerde SARS-CoV-2 nükleoprotein antikoru saptandı. Hasta 5’in böbrek dokusunda RT-PCR test pozitifliği de izlendi.

Sonuç: Bulgular, literatürde sepsis nedeniyle tedavi edilen olgulardaki biyopsi sonuçlarıyla benzer bulunmuş olup, daha kapsamlı tanımlamalar için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, postmortem, biyopsi