Teke Yöresi Geleneksel Halk Türkülerinin Değerler Bağlamında İncelenmesi


Creative Commons License

Uslu E., Uslu K.

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.1, pp.61-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-71
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Teke yöresi türküleri, Türk folklorunun önemli izlerini taşır (Çine, 1989; Yıldız ve Kazan, 2009; Uludağ: 2009). Bu araştırmanın amacı, Teke yöresi folklorunu oluşturan Teke yöresi türkülerini değerler bağlamın-da incelemektir. Değerler üzerine çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Schwartz (Schwartz’dan aktaran: Uslu: 2014), değerleri kişinin ya da diğer sosyal oluşumların hayatına yol gösterici ilkeler olarak tanımlamaktadır. Schwartz’ın ortaya koyduğu değerler listesinde yer alan değerler, Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000) tarafından top-lam 10 kategoride kümelenmiştir. Bu değer kategorileri “güç”, “başarı”, “hazcılık”, “uyarılım”, “özyönelim”, “evrenselcilik”, “iyilikseverlik”, “geleneksellik”, “uyma” ve “güvenliktir”. Araştırmanın amacına yönelik ola-rak, Teke yöresi türküleri bu değer kategorileri bakımından çözümlenmiştir. Araştırmanın veri kaynağını “TRT Türk Halk Müziği Sözlü Eserler Antolojisi 1-2-3” (TRT: 2000; TRT:2006; TRT: 2002)’te yer alan toplam 208 Teke yöresi türküsü oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde içerik çözümlemesi tekniği kullanılmıştır. Toplanan verilerin sıklık ve yüzde puanları, Microsoft Office Excel 2007 programı kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda, Teke yöresi türkülerinin başta “hazcılık”, “geleneksellik”, “iyilikseverlik”, “uyarılım”  olmak üzere, pek çok değeri taşıdığı görülmüştür.