Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Birimine Başvuran Yetişkin Bireylerde Ailesel Obezite Varlığının Bireydeki Obezite Durumuna Etkilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

AÇIKGÖZ A., KARAER TAŞTAN S., ŞAHAN A. G.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, pp.883-892, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı; birinci basamak sağlık hizmetinde Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Birimine başvuran 20 yaş ve üstü erişkin bireylerde obezite sıklığının belirlenmesi, ailesel obezite varlığının bireydeki obezite durumuna etkilerinin araştırılmasıdır. Tanımlayıcı, kesitsel tipte yapılan bu araştırmanın katılımcıları 01.01.2016 ile 30.12.2017 tarihleri arasında Sağlıklı Beslenme ve Obezite Danışmanlığı Birimi’ne ilk kez başvuran ≥20 yaş 657 bireyden oluşmaktadır. Birime başvuran bireylerin özellikleri ve diyetisyenlerin sunduğu hizmetlerin kaydedildiği veri tabanından veriler retrospektif olarak birimde çalışan diyetisyen tarafından elde edilmiştir. Bireylerin beden kütle indeksini hesaplamada diyetisyen tarafından ölçülen boy uzunluğu ve vücut ağırlığı değerleri kullanılmıştır. Araştırma grubunun %58,4’ünün obez, %31,7’sinin fazla kilolu olduğu saptanmıştır Katılımcıların %65,1’inin ailesinde en az bir bireyin obez olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan erkek bireylerde, evli olan bireylerde, kronik hastalık tanısı olan bireylerde obezite sıklığının daha yüksek olduğu (p<0,05); obezitenin yaş ile arttığı, öğrenim düzeyinin artışı ile azaldığı saptanmıştır (p<0,01). Ailesinde obezite öyküsü olmayanlara göre ailesinde obezite öyküsü olan bireylerde obezite riskinin 1,74 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aile öyküsünde obezite tanısı olan bireylere yönelik sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları konusunda birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarına yol gösterici olabilir. Aile öyküsünde obezite tanısı olan bireylere, obez olmasa dahi hatalı beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı beslenme konularında davranış değişimine yönelik danışmanlık yapılması önemlidir. Bu bireylerin izleminde aile yakınları ile birlikte değerlendirilmesi bireylere yapılacak öneriler arasında yer alabilir.