The Effects of the Covid-19 Pandemic Process on Family Planning


Yakıcı T., Kahraman G., Yağcan H.

4. ULUSLARARASI 5. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ, Denizli, Turkey, 29 September - 01 October 2022, vol.1, pp.329-330

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.329-330
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Family planning (FP) means that the couples could have as many children as when they want and can care. The purpose of FP services is to improve maternal and child health by preventing unwanted pregnancies. FP services, safe pregnancy and safe voluntary termination of pregnancy, prevention and treatment of sexually transmitted infections, sexual and reproductive health (SRH) education and counseling such as many health services are included in this scope.

According to the data of TNSA (2018); 90% of married women use FP preventive methods at least once at any time, while 12% of them have need of unmet family planning. In the report of WHO prepared by the data from 105 countries during the pandemic process, it was reported that the provision of basic health services was suspended in nine out of 10 countries, family planning services were stopped in 68% and these services were decommissioned in 9%.

One of the services that has become the most difficult to access due to the increased burden on health systems, quarantine conditions and reduced applications to health institutions in the pandemic is SRH services. Travel restrictions, curfews, limited supplies, inadequate infection control measures, and disruption of the routine functioning of health systems have restricted women's access to the health system. In addition, the supply chain of contraceptive methods has been disrupted, and the export of 26 drugs has been restricted in India, one of the largest pharmaceutical manufacturers and exporters in the world. Decongestant drugs include the birth control pill and progesterone, which is used in intrauterine devices. Production stopped in Malaysia, where produces 1/5 of the world's condom needs, and then it was worked at a capacity of 50%. In a study conducted by Li et al. (2020) with 967 participants to examine the impact of the pandemic on partner relationships and SRH, 8.9% of the participants stated that they had difficulty reaching the birth control pill.

According to the United Nations Population Fund projection at the beginning of pandemic, it has been reported that if curfews continue for 6 months, there will be an increase in unwanted pregnancies of up to 7 million. The unmet need for FP has increased for the low-income group, which is experiencing economic difficulties more severely in the pandemic. Esmeray et al. (2021) investigated COVID-19's impact on primary health care services by evaluating retrospectively the health care records and they found that 28% received and 30% decreased the FP counseling services. Although there was a significant decrease in the use of condom (78%) and injection (40%) and 44% increase in the use of birth control pills.

The literature shows that, Covid-19 had a negative impact on FP services due to accessing problems to health services and spending more time at home.

ile planlaması (AP) ailelerin istedikleri zaman, bakabilecekleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır. AP hizmetlerinin amacı; istenmeyen gebelikleri önleyerek, anne ve çocuk sağlığını yükseltmektir. AP hizmetleri, güvenli gebelik ve güvenli istemli gebelik sonlandırma, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) eğitimi ve danışmanlık gibi pek çok sağlık hizmeti bu kapsamdadır.

TNSA (2018) verilerine göre; evli kadınların %90’ı herhangi bir zamanda en az bir kez AP koruyucu yöntemleri kullanırken %12’si karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı içerisindedir. Pandemi sürecinde DSÖ’nün 105 ülkeden aldığı raporda 10 ülkeden dokuzunda temel sağlık hizmetlerinin verilmesine ara verildiğini, %68 inde aile planlaması hizmetlerinin durduğunu ve %9 unda bu hizmetlerin verilmez hale geldiğini bildirmiştir.

Pandemide sağlık sistemlerinde artan yük, karantina koşulları ve sağlık kuruluşlarına başvuruların azalması nedeniyle erişimi en çok zorlaşan hizmetlerden biri CSÜS hizmetleridir. Seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, sınırlı malzemeler, yetersiz enfeksiyon kontrol önlemleri, sağlık sistemlerinin rutin işleyişinin bozulması gibi nedenler kadınların sağlık sistemine erişimini kısıtlamıştır. Ayrıca kontraseptif yöntemlerin tedarik zinciri bozulmuş, dünyanın en büyük ilaç üreticilerinden ve ihracatçılarından olan Hindistan’da 26 ilacın ihracatına sınır koyulmuştur. Kısıtlanan ilaçlar arasında doğum kontrol hapı ve RİA’larda kullanılan progesteron da bulunmaktadır. Dünyanın prezervatif ihtiyacının 1/5’ini üreten Malezya’da üretim durmuş, sonrasında %50 kapasiteyle çalışılmıştır. Li ve arkadaşlarının (2020) pandeminin partner ilişkileri ve CSÜS üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 967 katılımcı ile yaptıkları çalışmada katılımcıların %8,9'u doğum kontrol hapına ulaşmada sıkıntı yaşadığını ifade etmiştir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından pandeminin başında yapılan projeksiyona göre sokağa çıkma yasaklarının 6 ay devam etmesi durumunda istenmeyen gebeliklerde 7 milyon kadar bir artış olacağı bildirilmiştir. Karşılanmayan AP ihtiyacı pandemide ekonomik sıkıntıları daha ağır yaşayan düşük gelir grubu için artmıştır. Esmeray ve arkadaşları (2021) COVID-19’un birinci basamak sağlık hizmetleri üzerindeki etkisini değerlendirilmek için bir Aile Sağlığı Merkezi tarafından verilen sağlık hizmetlerinin kayıtlarını geriye dönük incelediğinde pandemide aile planlaması üreme sağlığı danışmanlığı alan kişi sayısı %28; aile planlaması desteği verilen kişi sayısı %30 civarında azalmıştır. Kondom (%78) ve enjeksiyon (%40) yöntemlerinde belirgin bir azalma olmasına karşın doğum kontrol hapı kullanımında %44 artış olduğu görülmüştür.

Literatür incelendiğinde, Covid-19 sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, evde geçirilen uzun süre gibi nedenlerden dolayı AP hizmetlerini olumsuz etkilemiştir.