Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyi ve İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi


Güç S., Açıkgöz A.

SHMYO II. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2022, no.2, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Mutluluk duygusu bireyin ruhsal açıdan daha pozitif olmasını ve kendisini daha iyi hissetmesini sağlar. Çalışmalarda mutlu bireylerin kişilerarası ilişkilerinde de daha başarılı oldukları, yaratıcılıklarının daha yüksek ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin mutluluk düzeyi ve ilişkili etmenlerin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler, literatürden yararlanarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan bir anket ve Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu (OMÖ-KF) ile toplanmıştır. Anketler araştırmacıların gözetiminde teorik ders öncesi dağıtılarak katılımcı öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Anketlerde isim ya da öğrencinin kimliğini belirten herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bulgular: Araştırmaya 548 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 19.7±1,6‟dır. Araştırma grubunun OMÖ-KF puan ortalaması 19.7±3.8‟dir. Annesi çalışan öğrencilerin mutluluk düzeyi daha yüksektir (p<0.05). Ailesinin ekonomik durumunun “çok iyi-iyi” olduğunu belirten öğrencilerin mutluluk düzeyi diğer gruplardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ailesiyle ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkisinin “iyi” olduğunu belirten öğrencilerin mutluluk düzeyi “orta ve kötü” olduğunu belirten öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Genel sağlık durumunu “çok iyi-iyi” olarak algılayan öğrencilerin mutluluk düzeyi diğer gruplardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, kaldığı yer, sigara, alkol alışkanlığı, BKİ düzeyi, çocuklukta yaşadığı yer, annesinin ve babasının öğrenim düzeyi, çalışması, birlikte yaşama durumu ile mutluluk düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin mutluluk düzeyinin yüksek olmasında sağlık ve ekonomik durumunun iyi olmasının yanında aile ve arkadaşlarıyla ilişkisinin de olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, öğrencilere yönelik danışmanlık çalışmalarında mutluluk ile ilişkili psikososyal faktörlerin belirlenmesi, sorunlarının çözümüne yönelik girişimlerin yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur.