The Effect of Robotic Education on The Concepts of Science and Technology In The Students' Mind


Creative Commons License

Karagöz E., Oral L. Ö., Çavaş B.

International Symposium on Active Learning, Adana, Turkey, 6 - 08 September 2019, vol.1, pp.12-19

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-19
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Science and technological developments in a country are closely related to science andtechnology education in that country. The manpower trained in the field of science andtechnology reveals the competitiveness of that country in science and technology. The qualityof trained manpower is closely related to science and technology education given in the earlystages of education. It should be ensured that the developments in science and technology areconstantly integrated into the education life and kept up to date. In this study, to what extentthe concepts of science and technology in the mental processes of secondary school studentshave been changed through robotic education. A total of 17 students from 6th and 7th gradesparticipated in the study. In the study, single group pre-test and post-test design was applied.The findings of the research showed that the concepts of science and technology wereenriched in the students' minds as a result of the robotic education. These results are importantin terms of revealing the importance of out of school activities to increase the competitivenessof our country in science and technology.

Bir ülkedeki bilim ve teknolojik gelişmeler, o ülkede verilen bilim ve teknoloji eğitimi ile çok yakından ilişkilidir. Bilim ve teknoloji alanında yetişmiş insan gücü o ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki rekabet gücünü ortaya koymaktadır. Yetişmiş insan gücünün niteliği de eğitimin erken safhalarında verilen bilim ve teknoloji eğitimi ile çok yakından ilişkilidir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sürekli olarak eğitim hayatının içerisine entegre edilerekgüncelliğinin korunması sağlanmalıdır. Bu çalışmada robotik eğitimi yoluyla ortaokul seviyesindeki öğrencilerin zihinsel süreçlerindeki bilim ve teknoloji kavramlarının ne ölçüde değiştiği araştırılmıştır. Çalışmaya 6 ve 7. sınıflardan toplamda 17 öğrenci katılmıştır. Araştırmada tek gruplu öntest-sontest deseni uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, verilen robotik eğitimi sonucunda öğrencilerin zihinlerinde bilim ve teknoloji alanındaki kavramların zenginleştiğini göstermiştir. Bu sonuçlar ülkemizin bilim ve teknoloji alanında rekabet gücünün arttırılması konusunda yapılacak okul dışı etkinliklerin ne derece önemli olduğunu ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.